เราทราบกันว่าบรรดาประเทศต่างๆในโลกกลมๆ ใบนี้กว่า 200 ประเทศ มีเพียง 29 ประเทศที่ทรงมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศ ในงานพระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติต่างๆ ระหว่างวันที่ 9-13 มิถุนายน 2549 ที่รัฐบาลไทยจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครองราชย์ครบรอบ 60 ปีของในหลวงของเรา มีพระประมุขและผู้แทนพระองค์เสด็จมาร่วมงาน 25 ประเทศ               
                    
ท่านผู้อ่านทราบหรือไม่ว่า มีบางประเทศที่มาร่วมในงานเป็นราชรัฐเล็กๆ(ไม่เรียกว่าราชอาณาจักร
= Kingdom ) มีพื้นที่อาณาเขตของประเทศเท่าๆ หรือใกล้เคียงกับ 1 จังหวัดของประเทศไทยเราเท่านั้นเอง               
                   
ตัวอย่างเช่น ประเทศ โมนาโก , ประเทศลักเซมเบิร์ก  , และประเทศ
ลิกเตนสไตน์ ท่านทราบหรือไม่ว่าประเทศราชรัฐเล็กๆ เหล่านี้ จัดตั้งเป็นประเทศเมื่อไม่นานมานี้เอง
                   
ประเทศฝรั่งเศส เมื่อราชอาณาจักรล่มสลาย มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากราชอาณาจักรที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศมาเป็นสาธารณรัฐที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุข บรรดาราชวงศ์ของประเทศฝรั่งเศส ก็ไปตั้งราชรัฐโมนาโก ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศ
                   
ประเทศเยอรมันเมื่อราชอาณาจักรล่มสลาย มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากราชอาณาจักรที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศมาเป็นสาธารณรัฐที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุข บรรดาราชวงศ์ของประเทศเยอรมัน ก็ไปตั้งราชรัฐลักเซมเบิร์ก ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศ
                    
ประเทศออสเตรียเมื่อราชอาณาจักรล่มสลาย มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากราชอาณาจักรที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศมาเป็นสาธารณรัฐที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุข บรรดาราชวงศ์ของประเทศออสเตรีย ก็ไปตั้งราชรัฐลิกเตนสไตน์ ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศ