ประชุมติดตามผลการดำเนินงานแผนการจัดการความรู้(KM)จังหวัดนนทบุรี

     เมื่อวันที่  22 มิถุนายน  ผมได้เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการเรียนรู้(KM)จังหวัดนนทบุรีของสำนักงานที่ดินจังหวัด  ในฐานะเป็นทีม KM จังหวัดนนทบุรี  ซึ่งประชุมที่สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี  มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดวิเชียร เป็นประธาน  ผู้ร่วมประชุมเป็นทีมบริหารของสำนักงานที่ดินจังหวัด  อำเภอปากเกร็ด  อำเภอบางบัวทอง  และอำเภอบางใหญ่ ที่เราเรียกกันว่า "เจ้า"

        เรื่องสำคัญในการประชุมวันนี้นอกจากเป็นการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนของสำนักงานที่ดินตามกระบวนการ KM แล้ว  ยังเป็นการRun CoPs เพื่อสร้างองค์ความรู้เรื่องนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร  โดยได้เรียนเชิญคุณพจน์  สุขมหา  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ประสบการณ์และเชี่ยวชาญอย่างมากมาให้ความรู้และนำให้พวกเราแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  ท่านมีคำถามที่เป็นประเด็นให้พวกเราคิดหลายข้อ  พร้อมทั้งให้ข้อมูลเรื่องนิติบุคคลเปรียบเทียบระหว่างนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร  นำข้อกฎหมายและมีข้อเสนอแนะแนวทางปฎิบัติ  ที่หลายเรื่องยังเป็นปัญหา จนทุกคนกระจ่างสามารถนำไปใช้เป็นความรู้ในการปฎิบัติการตามแผนได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิดความเห็น (0)