ความคาดหวังและตั้งใจกับการเรียน CAI

sweety
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ตัวเราก็มีส่วนช่วยพัฒนาสื่อทางการศึกษา

        คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ CAI  คือการนำคอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือสร้างให้เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้เรียนนำไปเรียนด้วยตนเองและเกิดการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย เนื้อหาวิชา แบบฝึกหัด แบบทดสอบ ลักษณะของการนำเสนอ มีทั้งตัวหนังสือ ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว สีหรือเสียง เพื่อดึงดูดให้ผู้เรียนเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการแสดงผลการเรียนให้ทราบทันทีด้วยข้อมูลย้อนกลับ ( Feedback) แก่ผู้เรียน และยังมีการจัดลำดับวิธีการสอนหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียน
     จากการกล่าวถึงคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทำให้เห็นประโยชน์  ข้อดีของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ตัวเองในฐานะเป็นบุคลากรทางการศึกษา  ต้องการที่จะพัฒนาความรู้ ความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา เมื่อได้เรียนวิชาการออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยมีความคาดหวัง ดังนี้
     1. สามารถสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ 
     2.
ได้เรียนรู้ถึงการออกแบบบทเรียนที่ดีอย่างมีขั้นตอน  
     3. ผลิตภาพกราฟฟิก  ภาพเคลื่อนไหว  ตัวอักษร ต่าง ๆ
     4. สามารถพัฒนาบทเรียนช่วยสอนให้เป็นบทเรียนที่ดี ให้ความรู้และความสนใจแก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
     เมื่อผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นของตนเองแล้ว  ตัวเราจะมีความภาคภมิใจในผลงานของตนเอง  และได้มีความตั้งใจว่าเมื่อตนเองมีความรู้  ความสามารถในการออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้แล้ว  จะนำความรู้  ความสามารถนั้นไปขยายผลให้กับครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ที่มีความสนใจที่จะผลิตสื่อ CAI  เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน  ทำให้เกิดประโยชน์แก่การศึกษา  เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ตัวเราก็มีส่วนช่วยพัฒนาสื่อทางการศึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พิกุลทอง สังข์เงินความเห็น (1)

รัน
IP: xxx.120.35.7
เขียนเมื่อ 

เขียนบทความได้ดี สามารถให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย และมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาของไทย