บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ความคาดหวังกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน