ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 เป็นประจำทุกปีทีมงานศูนย์บริการวิชาการจะไปสักการะเจ้าพ่อดินแดง ใกล้อาคารขวัญมอ

ภาพที่ ๑ เจ้าพ่อมอดินแดง สิ่งศักดิ์สิทธิของชาว ม.ข

ภาพที่ ๒ ท่านอาจารย์บุญญฤทธิ์ หรือ พี่หมู(เสื้อเหลือง ซ้ายสุด)กำลังดู JJ จุดเทียนเก้าเล่ม ธูปเก้าดอก

ภาพที่ ๓ ทีมงานศูนย์บริการวิชาการกำลังสักการะเจ้าพ่อ เป็นประจำทุกปี เสร็จสิ้นพิธีแล้วไปร่วมรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน และ ทบทวนภาระกิจกันที่ทำงานต่อครับ

JJ