"ในการสวดมนต์  ต้องสวดเพื่อตนเอง 
    เพื่อติดต่อสื่อสารกับส่วนที่เป็นภายในของตัวเราเอง 
    หรือสื่อสารกับพุทธะที่อยู่ภายในตัวเราเอง "

                    ท่านธรรมาจารย์เจิ้งเหยียน