หลังจากทัวร์อีสาน (จ.ขอนแก่น และ จ.ยโสธร) ล่องมาถึง กทม. ในงานครบรอบ 1 ปี GotoKnow.Org ผมเดินทางตั้งแต่วันที่ 1 – 15 มิ.ย.49 กลับถึงทำงานทันทีในวันที่ 16 มิ.ย.49 มีหลายอย่างที่วางรออยู่บนโต๊ะ หนึ่งในนั้นคือหนังสือเชิญไปร่วมประชุมมีหลาย ๆ แห่ง ที่ผมสนใจมากเป็นพิเศษคือจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

     โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดให้มีการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 2 “ประชากรและสังคม 2549” เรื่อง “ภาวะการตาย...ภาพสะท้อนความมั่นคงทางประชากร” ณ ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย ถ.พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2549 ที่จะถึงนี้ มีวัตถุประสงค์คือ
          1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะการตายในปัจจุบันที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงประชากรและการมีชีวิต ยืนยาวขึ้น
          2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อสถานการณ์ปัจจุบันของภาวการณ์ตาย/ความตายทั้งในมิติทางประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อนำ ไปสู่ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่นโยบายรัฐ แวดวงวิชาการที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนทั่วไป
          3. เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานด้านประชากรและสังคมในระยะยาว

     การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ทางสถาบันฯ จัดการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จึงไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยผู้สำรองที่นั่งล่วงหน้าจะได้รับหนังสือ “ประชากรและสังคม 2549” และเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งบริการอาหารกลางวันและอาหารว่าง รับจำนวน 700 คน

     สำหรับผมได้รับเชิญมาโดยตรง แต่ดูจากจำนวนแล้วคาดว่าน่าจะสามารถรับผู้ที่สนใจได้อีกมาก จึงนำมาบันทึกไว้เพื่อประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่ง ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ link ไว้ข้างต้น สำหรับท่านใดที่ไม่สามารถไปร่วมได้ก็สามารถดาวน์โหลดเอกสารทางวิชาการประกอบการประชุมเพื่อศึกษาด้วยตนเองได้ที่หน้า Web ดังกล่าวด้วยครับ