มาตรการประหยัดพลังงานของจังหวัดพิษณุโลก ที่หน่วยงานระดับคณะวิชา พึงถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ไฟฟ้า

  1. จัดสำนักงานให้ใช้แสงสว่างจากธรรมชาติ และดับไฟที่ไม่จำเป็น
  2. เปิดเครื่องปรับอากาศ เวลา 9.30 - 11.00 น.และเวลา 13.00 - 15.00 น. ปรับอุณหภูมิที่ 25 - 26 องศาเซลเซียส
  3. ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เมื่อเลิกใช้งาน
  4. แต่งตั้งผู้ควบคุมและรับผิดชอบการ ปิด - เปิด ไฟฟ้า
  5. ขึ้นลงชั้นเดียว ใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์

น้ำมัน

  1. ตรวจสภาพ บำรุงรักษาเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ
  2. วางแผนการเดินทางในแต่ละวัน ทางเดียวกันไปด้วยกัน
  3. ขับรถไม่ควรเกิน 90 กม./ ชม.
  4. ลดการใช้รถยนต์ ใช้การสื่อสารในรูปแบบอื่นแทน เช่น โทรศัพท์ โทรสาร e-mail
  5. ให้พนักงานขับรถดับเครื่องยนต์ ขณะรอรับผู้บริหาร

ที่มา  " Click "

ขอขอบคุณ "คุณชรินทร์  ร่วมชาติ" เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสหเวชศาสตร์ ที่เวียน Pdf file แก่บุคลากรในคณะทุกท่านทาง e-mail