การวิเคราะห์การใช้สื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยสำหรับประชาชนของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขในกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์การใช้สื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยสำหรับประชาชน ของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขในกรุงเทพมหานคร
วิทยานิพนธ์ นศ.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2528.

บุญส่ง แจ้งสว่าง (2538 / 370) ได้ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์การใช้สื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย สำหรับประชาชนของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขในกรุงเทพมหา นคร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การใช้สื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ อนามัยสำหรับประชาชนของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขทุก แห่งในกรุงเทพมหานคร มีอยู่ 2 ชนิด คือ สื่อประเภทเอกสาร

และแผ่นพับ และสื่อประเภทโปสเตอร์ นอกจากนี้ยังพบว่า สื่อประเภทเทปโทรทัศน์ เป็นสื่อที่ประชาชนให้ความสนใจมากที่สุดและเป็นสื่อที่เจ้าหน้าที่คาดว่าจะ เป็นที่นิยมใช้มากที่สุดในอนาคต แต่สื่อประเภทนี้กลับเป็นสื่อที่มีใช้

อยู่เป็นจำนวนน้อย เจ้าหน้าที่จำนวนมากเห็นว่า ควรมีการจัดตั้งศูนย์ผลิตและบริการสื่อที่ใช้เพื่อการเผยแพร่ความรู้ด้านสุข ภาพอนามัยโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังต้องการจัดอบรมเกี่ยวกับการใช้สื่อชนิดใหม่ๆด้วยสื่อที่ใช้ เพื่อ

การเผยแพร่ความรู้ในโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขพบว่า มาจากแหล่งสำคัญ 3 แหล่ง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาล และบริษัทผู้แทนจำหน่ายยา  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bonความเห็น (0)