การกระตุ้นการตอบสนองบทเรียน

พรพรรณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การกระตุ้นการตอบสนองบทเรียน

            การผลิต CAI นั้นจะต้องคำนึงถึงจิตวิทยาและทฤษฎีการเรียนรู้ด้วย เนื่องจากจะทำให้ CAI นั้นๆ มีความเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับมากที่สุด จะทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล การกระตุ้นการตอบสนองบทเรียน เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน      

             การกระตุ้นการตอบสนองบทเรียน  บทเรียน CAI ผู้เรียนสามารถมีกิจกรรมร่วมในบทเรียนได้หลายลักษณะ  เช่น การให้ผู้เรียนได้ตอบคำถาม  การแสดงความคิดเห็น การเลือกกิจกรรม และการมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน ซึ่งจะทำให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพ และสิ่งที่ผู้ออกแบบจะต้องคำนึงถึงก็คือ ช่วงอายุของผู้เรียน เพราะแต่ละระดับอายุมีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน  CAI ที่ดี มีคุณภาพจะต้องสนองต่อความต้องการของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี จึงจะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน pornphanความเห็น (0)