เรื่องเกี่ยวกับ Database Online ของห้องสมุด

e-library
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Database Online ห้องสมุด

ขณะนี้ ฐานข้อมูล Online ที่ สกอ.จัดสรรให้มี ทั้งหมด 6 ฐานครับ

1. ACM  Digital  Library (Association  for  Computer  Machinery)  : http://portal.acm.org/                  - ACM  Digital  Library ผู้ผลิต  คือ  Association  Computer  Machinery  เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหา  ครอบคลุมสาขาคอมพิวเตอร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและที่รวบรวมบทความ  บทคัดย่อ  บรรณานุกรม  บทวิจารณ์  รายงาน  การประชุม  แบบ  Full text  ไม่น้อยกว่า  300  ชื่อเรื่อง  ตั้งแต่ปี  ค.ศ. 1947  เป็นต้นมา  รวมทั้งมีบริการหน้า  สารบัญวารสารมากกว่า  23,000  บท  สารบัญ  รายงานการประชุม  ตั้งแต่ปี  ค.ศ.  1985  มากกว่า  48,000  บทความ  มีการปรับปรุงเนื้อหา  (Update)  อย่างน้อย  1  ครั้ง/เดือนสามารถตรวจสอบ  ได้จากฐานข้อมูลโดยตรง  แสดงผลเอกสารฉบับเต็ม  (Full text)  ในรูปแบบ  pdf  file  มีสิทธิ์เข้าใช้โดยไม่จำกัดจำนวน 2. H.W. Wilson(Full Text)  :  http://vnweb.hwwilsonweb.com/                 - H.W. Wilson(Full Text)  ผู้ผลิต  The  H.W. Wilson  Company  ช่วงปี  ของข้อมูลประกอบด้วย  ดรรชนี  หรือสาระสังเขปเป็นฐานข้อมูลครอบคลุมทุก  สาขาวิชา  ได้แก่  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  มนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์  การศึกษา  ธุรกิจ  วิทยาศาสตร์ประยุกต์  เทคโนโลยีและศิลปะ  พร้อมข้อมูลจาก  Library  Literature  และ  Education, Readers’ Guide  มีสาระสังเขปและดัชนี  กว่า  1,420  รายการมีการปรับปรุงเนื้อหา  (Update)  อย่างน้อย  1  ครั้ง/เดือนและเอกสาร  ฉบับเต็ม  ตั้งแต่ปี   1994 ฉบับปัจจุบัน  (สามารถตรวจสอบได้จากหลักฐานข้อมูล  โดยตรง  แสดงผลเอกสารฉบับเต็ม  (Full Text) ในรูปแบบ  pdf  file  หรือ text  html  และสามารถ  print, save ส่ง  e-mail ได้) 3. IEEE/IEE  Electronic  Library  (IEL)  :  http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/                 - IEEE/IEE  Electronic  Library  (IEL)  ผู้ผลิต  The  Institute  of  Electrical  and  Electronics  Engineering (IEEE)  และ  The  Institute  of  Electrical  and  Engineering  (IEE)  ในช่วงปีของข้อมูล  1980 – ปัจจุบัน  เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  วิทยาการคอมพิวเตอร์  และสาขาที่เกี่ยวข้อง  บทความวารสาร  รายงานการประชุม  และมีเอกสารฉบับเต็ม  (Full Text)  ของวารสาร  นิตยสาร  รายงานความก้าวหน้า  และเอกสารการประชุมของ  IEEE  และ IEE  รวมทั้งเอกสารมาตรฐานของ  IEEE  จำนวนไม่น้อยกว่า  1  ล้าน  รายการ  (Document)  มากกว่า  1,200  ชื่อเรื่อง  ตั้งแต่ปี  ค.ศ. 1950 ปัจจุบัน  มีการปรับปรุงเนื้อหา  (Update)  อย่างน้อย  1  ครั้ง/เดือนสามารถตรวจสอบได้จากฐานข้อมูลโดยตรง  แสดงผลเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ  pdf  file   มีสิทธิ์เข้าใช้  (User  license) :  5  Concurrence   4. ISI  Web  of  Science  :  http://portal15.isiknowledge.com/                 - ISI  Web  of  Science  ผู้ผลิต  Thomson  Corporation  ช่วงปีของข้อมูล  2001-2005  เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์  สังคมศาสตร์  และมนุษยศาสตร์  ให้ข้อมูลบรรณานุกรม  และสาระสังเขปจากวารสาร  ไม่น้อยกว่า  8,500  ชื่อและมีข้อมูลไม่น้อยกว่า  1.1  ล้านระเบียนประกอบด้วยฐานข้อมูลย่อย  3  ฐานข้อมูล    Science  Citation  Index  Expanded, Social  Science  Condition  Index  และ  Arts  &  Humanities  Citation  Index  สามารถสืบค้นข้อมูลตั้งแต่ปี  2001  จนถึงปัจจุบัน  มีการปรับปรุงเนื้อหา (Update)  อย่างน้อย  1  ครั้ง/เดือน  สามารถตรวจสอบ  ได้จากฐานข้อมูลโดยตรง  แสดงผลเอกสารฉบับเต็มรูปแบบ  pdf  file  มีสิทธิ์เข้าใช้  (User  License): 72  Concurrence 5. LexisNexis  :  http://www.lexisnexis.com/                      - LexisNexis  ผู้ผลิต  Reed  Elsevier  ช่วงปีของข้อมูล  1980 ปัจจุบัน  เป็นฐานข้อมูลฉบับเต็มครอบคลุมเนื้อหาทางการเงิน  การตลาดโฆษณา  เศรษฐศาสตร์  รายงานธุรกิจ  การค้า  กฎหมาย  บทความ  จากวารสาร  ข่าวจากหนังสือพิมพ์  และสำนักข่าว  ข้อมูลบริษัท  สิ่งพิมพ์รัฐบาล  คำพิพากษาศาลสูง  ของสหรัฐอเมริกาให้เอกสารฉบับเต็มกว่า  4,000,000  รายการจากแหล่งข้อมูลกว่า  30,000  แหล่ง  ฐานข้อมูลประกอบด้วยฐานข้อมูลย่อย  2  ฐานข้อมูล  LexisNexisR  at  Lexis.com  และ LexisNexis R  at  Lexis.com  มีเอกสารฉบับเต็ม  (Full  Text)  ของข่าวต่างประเทศและในประเทศและแหล่งข้อมูลธุรกิจในภาษาต่างๆ  มีเอกสารฉบับเต็มของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น    ในประเทศและระหว่างประเทศ  มีเอกสารฉบับเต็มของนิตยสารและวารสารการค้า  มีข้อมูลธุรกิจการเงิน  และบริษัทในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก  มีข้อมูลกฎหมายของสหรัฐอเมริกา  กฎหมายระหว่างประเทศ  และคำพิพากษาศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกามีการปรับปรุงเนื้อหา  (Update)  อย่างน้อย  1  ครั้ง/เดือน  สามารถตรวจสอบได้จากฐานข้อมูลโดยตรง  แสดงผลเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ  text  file  มีข้อมูลปี  1980 - ปัจจุบัน 6. ProQuest  Digital  Dissertations  :  http://proquest.umi.com/login/ipauto                 - ProQuest  Digital  Dissertations  ผู้ผลิต  ProQuest  Information  and  Learning  เป็นฐานข้อมูลที่ประกอบด้วย  บรรณานุกรม  วิทยานิพนธ์ของสหรัฐอเมริกา  ตั้งแต่ปี  1861  จนถึงปัจจุบันสาระสังเขป  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก  ตั้งแต่ปี  1980  ถึงปัจจุบัน  สาระสังเขปวิทยานิพนธ์ปริญญาโท  ตั้งแต่ปี  1988  ถึงปัจจุบัน  Preview  ของวิทยานิพนธ์  ปริญญาเอกและปริญญาโท  ตั้งแต่ปี  1997  ถึงปัจจุบัน  ขอบเขตของเนื้อครอบคลุมสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  1.6  ล้าน  preview  ของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโทตั้งแต่ปี  1997  ถึงปัจจุบัน  รายการละไม่น้อยกว่า  24  หน้า  มีการปรับปรุงเนื้อหามีการเพิ่มสาระสังเขป  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโท  อย่างน้อย  50,000  รายการต่อปี  แสดงผลสังเขปในรูปแบบ  html  file  Preview  แสดงผลในรูปแบบ  pdf  file  ไม่จำกัดผู้ใช้  ปี  1981  จนถึงปัจจุบันและให้ข้อมูล  24  หน้าแรก  ตั้งแต่  ปี  ค.ศ.  1997 ปัจจุบัน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องสมุดความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 
ทั้ง 6 ฐานข้อมูล ผมรู้จักแค่ ProQuest  ครับ ไม่นึกว่ามีอีก 5 แห่งที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเลย
เขียนเมื่อ 

ทาง สกอ. ให้ม. มาใช้ทั้ง 6 ฐานครับเมื่อปีงบประมาณ 48 ในปีงบประมาณ 49 นั้นอาจจะมีเพิ่มเติมครับไม่แน่ใจ มีบางมหาวิทยาลัยจัดสรรงบตนเองซื้อเพิ่มครับ เช่น Science Direct (ทางด้านวิทยาศาสตร์)

เขียนเมื่อ 
  • เป็นความรู้ใหม่ของผมครับ
  • ขอบพระคุณมากครับ
ผู้สนใจ
IP: xxx.7.133.216
เขียนเมื่อ 

รบกวนถามนิดนึงค่ะ
1. ความหมายของ ACM คืออะไร
2. เอา ACM ไปใช้ทำอะไร
3. สามารถหาข้อมูลของ ACM ได้จากที่ไหน หากเป็นเวบไซต์ก็จะดีมากค่ะ

พอดีว่าเปิดแล้วเจอข้อมูลแต่ในเวบที่เป็นภาษาอังกฤษ อ่านแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจค่ะ 

ขอขอบคุณล่วงหน้า สำหรับผู้รู้ที่ช่วยแนะนำแนวทางค่ะ

เขียนเมื่อ 

ACM เป็นฐานข้อมูล online ที่ครอบคลุมสาขาคอมพิวเตอร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและที่รวบรวมบทความ  บทคัดย่อ  บรรณานุกรม  บทวิจารณ์  รายงาน  การประชุม  แบบ  Full text (เอกสารฉบับเต็ม) เอาไว้ใช้สำหรับหาข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อใช้ในงานวิจัย หรือใช้ในโครงงาน, วิทยานิพนธ์ ครับ

*** ในการเข้าใช้งานนั้น ท่านต้องเข้าใช้ได้ภายใต้ระบบเครือข่ายที่อยู่ในมหาวิทยาลัย 74 แห่ง

--- ไม่สามารถใช้จาก อินเทอร์เน็ต สาธารณะต่างๆ ได้ เช่น ADSL ของ TOT , Loxinfo ,TT&T หรือ อื่นๆ เป็นต้น -----

deer
IP: xxx.154.132.2
เขียนเมื่อ 

แล้วมีฐานข้อมูลที่มากกว่านี้ไมค่ะ