ถ้าข้อมูลบอกความแตกต่างได้แต่เพียงชื่อ เป็นความแตกต่างที่หยาบที่สุด เช่นชื่อนักศึกษาทั้ง 30 คน ไม่ได้ให้รายละเอียดอะไร นอกจากว่าแต่ละคนชื่อแตกต่างกัน เราเรียกข้อมูลที่สามารถจำแนกได้แต่เพียงชื่อว่า ข้อมูลระดับมาตรานามบัญญัติ( Nominal scale)        

      

    ถ้าข้อมูลบอกความแตกต่างได้ เป็นการจำแนกข้อมูลที่ละเอียดขึ้น เพราะบอกความแตกต่างได้ เช่นชื่อนักศึกษาที่เรียงกันตามระดับความสูงทั้ง 30 คน เราเรียกข้อมูลที่เราสามารถจำแนกถึงความแตกต่างได้นี้ว่า ข้อมูลระดับมาตราอันดับบัญญัติ ( Ordinal scale )        

      ถ้าข้อมูลบอกความแตกต่างเป็นหน่วยที่เท่ากันได้ เป็นการจำแนกความแตกต่างที่ละเอียดขึ้น เพราะสามารถบอกความแตกต่างเป็นปริมาณหน่วยที่เท่ากัน ทำให้บอกระดับความแตกต่างที่ละเอียดมาก และบอกได้ว่าแต่ละคนแตกต่างกันเป็นปริมาณเท่าใด โดยเปรียบเทียบกับหน่วยปริมาณที่เท่ากันได้ เช่น คะแนนสอบของนักศึกษาทั้ง 30 คน เราเรียกข้อมูลที่จำแนกถึง หน่วยที่แตกต่างกันได้ว่า ข้อมูลระดับช่วงบัญญัติ ( Interval scale)        

      ถ้าข้อมูลบอกความแตกต่างเป็นหน่วยที่เท่ากันได้และค่าศูนย์เป็นค่าศูนย์ที่แท้จริง( Absolute Zero) เช่น ความสูงเป็นเซนติเมตรของนักศึกษาทั้ง 30 คน เราเรียกข้อมูลที่สามารถจำแนกเป็นปริมาณที่แตกต่างกันเท่ากันและมีศูนย์แท้ว่า  ข้อมูลระดับมาตราอัตราส่วนบัญญัติ(Radio scale)          

วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับ   ท่านใดมีคำถาม โปรดถามมาเลยครับ….