ตัวอย่างแบบวฐ.2

แบบวฐ.2
         วฐ.2
การรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ
ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน
ชื่อ-สกุล นายประสาน สีสันต์ อายุ 46 ปี อายุราชการ 22 ปี
คุณวุฒิสูงสุด ปริญญาโท วิชาเอก บริหารการศึกษา จากสถาบันการศึกษา ม.ศิลปากร
ตำแหน่ง ครู ตำแหน่งเลขที่ 103469 สถานศึกษา โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมคม
อำเภอ ท่ามะกา เขตพื้นที่การศึกษา กาญจนบุรีเขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. 2 ขั้น 28,130 บาท
การปฏิบัติงานในปีที่ขอรับการประเมิน (ระบุรายการที่ปฏิบัติจริง)
สายงานการสอน 
1) ปฏิบัติการสอน วิชา ง 30255 งานฝึกฝีมือช่างโลหะ ชั้น ม.2/1-3
วิชา ง 30256 ช่างเชื่อมโลหะฯ ชั้น ม.3/2
วิชา ง 41102 พื้นฐานอาชีพทางช่างอุตสาหกรรม ชั้น ม.4/1-7
วิชา ง 42103 การดำรงชีวิตและครอบครัว ชั้น ม.5 /1-8
2) จำนวนชั่วโมง (คาบ) ที่สอน/สัปดาห์ สอน 19 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
3) ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
 1. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่รับผิดชอบ 
  
 1. กิจกรรมชุมนุมช่างอุตสาหกรรม
  
 2. กิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี
  
(5) หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ
1. คณะกรรมการงานห้องสมุด 
 1. คณะกรรมการงานสารสนเทศ
  
 2. คณะกรรมการงานนักศึกษาวิชาทหาร
  
 3. คณะกรรมการงานอาคารสถานที่
  
 4. วิชาการหมวด
  
การรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ย้อนหลัง 2 ปี ติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคำขอ)
1) ผลงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะครู
ชำนาญการ ปีการศึกษา 2546, ปีการศึกษา 2547 และปีการศึกษา 2548 (ระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2547 – วันที่ 9 มกราคม 2549) มีดังนี้
 
 
งานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง และ มาตรฐานวิทยฐานะครูชำนาญการ
การปฏิบัติงานย้อนหลัง 2 ปี ติดต่อกัน(ระหว่าง 10 ม.ค. 47 – 9 ม.ค. 49 )
ผลงานที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษาและการจัดการศึกษา
การจัดการเรียนการสอน
ปีการศึกษา 2546
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี(อุตสาหกรรม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 18 ห้อง มีผู้เรียนรวม 720 คน
ปีการศึกษา 2547
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(อุตสาหกรรม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2,4-6 จำนวน 17 ห้อง มีผู้เรียนรวม 680 คน
ปีการศึกษา 2548
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(อุตสาหกรรม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-5 จำนวน 21 ห้อง มีผู้เรียนรวม 735 คน
ผู้สอนได้ปฏิบัติงานโดยสรุปดังนี้
1. ศึกษาและวิเคราะห์หลัก
สูตร จัดทำกำหนดการสอน วิเคราะห์ ผู้เรียน 
2. จัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้ตลอดปีการศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. เสนอแผนฯเพื่อขอ
อนุมัติจากฝ่ายวิชาการและผู้บริหาร พร้อมนำมาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ เพื่อให้แผนมีความสมบูรณ์มากที่สุด
4. นำแผนไปปฏิบัติตาม
กำหนดเวลาและขั้นตอนที่ระบุไว้ในแต่ละกิจกรรมอย่างดีที่สุด รวมทั้งการวัดและประเมินผล
5. บันทึกผลหลังสอน 
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในโอกาสต่อไป
ผลงานที่เกิดจากขึ้นโดยสรุปเป็นดังนี้
 1. ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ 
  
และความสามารถ ด้วยกิจกรรมที่สนุกสนานอย่างหลากหลายโดยการปฏิบัติจริง กระบวนการกลุ่ม การฝึกทักษะ พัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้คู่คุณธรรม เป็นต้น
 1. ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
  
ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ตลอดทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกประการ ดังนี้ ปีการศึกษา 2546 – 2547 ผู้เรียนสอบผ่านรายวิชาที่รับผิดชอบสอน ทุกคน ปีการศึกษา 2548 ผลการสอบคาดว่าปลายปีการศึกษา 2548 ผู้เรียนจะสอบผ่านได้ทุกคน
 1. ครู ผู้ปกครอง ชุมชน ได้ให้ความ
  
ร่วมมือ สนับสนุนช่วยเหลืออย่างดียิ่งตลอดมา และมีความพึงพอใจต่อผล
ความสำเร็จระดับดีมากทั้ง 3 ปี
การศึกษา ทำให้สถานศึกษาได้รับการยอมรับ และเชื่อถือ ศรัทธาจากชุมชน
ตลอดมา
 
 
 
 
 
งานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะครูชำนาญการ
การปฏิบัติงานย้อนหลัง 2 ปี ติดต่อกัน(ระหว่าง 10 ม.ค. 47 – 9 ม.ค. 49 )
ผลงานที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษาและการจัดการศึกษา
การส่งเสริมการเรียนรู้และ
การพัฒนาผู้เรียนในช่วงย้อนหลัง 2 ปี
ได้ดำเนินการโดยสรุป ดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริมการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
2. เสริมสร้างนิสัยรักการทำงาน และทำงานร่วมกับ ผู้อื่น ส่งเสริมและพัฒนากระบวน การคิด การเรียนรู้คู่
คุณธรรมจริยธรรม และ ค่านิยมที่ดี
3. มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาด้านศิลปะดนตรี กีฬา และนันทนาการ
ผลงานที่เกิดขึ้นโดยสรุปเป็นดังนี้
1. ผู้เรียนรักการอ่าน และรู้จักหา
ความรู้อยู่เสมอ รู้จักคิด ชอบแสดงออก ชอบช่วยเหลือเกื้อกูล ไม่เห็นแก่ตัว เป็นคนมีเหตุผลชอบความถูกต้องเป็นธรรม รักศิลปะ ดนตรี กีฬา และรักการทำงานเป็นหมู่คณะ
2. ผู้ปกครอง ชุมชน และครูใน
โรงเรียนให้ความร่วมมือ พร้อมให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา
3. นักเรียนมีคุณลักษณะด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและนันทนาการผ่านเกณฑ์การประเมิน
การปฏิบัติงานวิชาการของ
สถานศึกษา การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพตลอดทั้งการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ 
ได้ดำเนินการโดยสรุปดังต่อไปนี้
1.เป็นคณะทำงานพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(อุตสาหกรรม)
2. เป็นคณะทำงานโครงการ/
กิจกรรม ต่างๆ ของโรงเรียน ได้แก่ โครงการส่งเสริมการอ่าน/กิจกรรมจัดทำวารสารโรงเรียน
ผลงานที่เกิดขึ้นโดยสรุปเป็นดังนี้
1.โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่
เป็นมาตรฐานและสามารถนำมาปฏิบัติได้จริงอย่างมีคุณภาพ
2.โรงเรียนสามารถดำเนินงานตาม 
โครงการต่าง ๆ ได้บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมี ประสิทธิภาพ
งานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง และ มาตรฐานวิทยฐานะครูชำนาญการ
การปฏิบัติงานย้อนหลัง 2 ปี ติดต่อกัน(ระหว่าง 10 ม.ค. 47 – 9 ม.ค. 49 )
ผลงานที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษาและการจัดการศึกษา
ประสานงานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง/ชุมชน สถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนและบริการสังคมด้านวิชาการ
3.ได้เข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองและเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ จากหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ อบรมเรื่องการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
4. ได้จัดบริการและกิจกรรมห้องสมุด ตลอดจนให้คำแนะนำในเรื่องการจัดบริการและกิจกรรมห้องสมุดแก่คณะครูที่มาขอศึกษาดูงานเป็นประจำ
ฯลฯ
ได้ดำเนินการโดยสรุปดังต่อไปนี้
1.ได้ไปติดตามเยี่ยมบ้าน 
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดมา
2. ได้เชิญบุคคลในท้องถิ่นและ บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนมาให้การศึกษา หรือร่วมกิจกรรมของโรงเรียน หรือกิจกรรมเรียนรู้
 
3.ได้นำความรู้ และประสบการณ์
จากที่ได้ไปพัฒนาตนเองจากหลักสูตรต่าง ๆ กลับมาพัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย
4. ครู ผู้ปกครองและชุมชน ได้รับบริการที่ดีสามารถใช้ห้องสมุดเพื่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
 
ผลงานที่เกิดขึ้นโดยสรุปเป็นดังนี้
1. ทำให้การจัดการเรียนรู้และการพัฒนา ผู้เรียนได้ประสานการดำเนินงานอย่าง ใกล้ชิดกับผู้ปกครอง เป็นผลให้การจัดการเรียนรู้และการพัฒนา ผู้เรียนประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งตลอดมา
2. ทำให้ชุมชน และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเห็นความสำคัญของงานด้าน การจัดการศึกษา ที่ส่งผลต่อบุตรหลานของชุมชนในท้องถิ่นโดยตรง
 
2) ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง และคุณภาพการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิทยฐานะครูชำนาญการ ปีการศึกษา 2546, ปีการศึกษา 2547 และปีการศึกษา 2548 (ระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2547 – วันที่ 9 มกราคม 2549) มีดังนี้
2.1 ด้านการออกแบบการเรียนรู้ ผู้สอนได้ดำเนินการโดยสรุป ดังต่อไปนี้
(1) การวางแผนการจัดการเรียนรู้ ได้ดำเนินการดังนี้
- ได้ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร โดยจัดทำสาระการเรียนรู้และหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(อุตสาหกรรม) ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น
- ได้เตรียมสาระการเรียนรู้ และกิจกรรม ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
และศักยภาพของผู้เรียน 
- ได้จัดเตรียมสื่อ/แหล่งการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดทั้งความสามารถของผู้เรียน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดทำและจัดหา ทั้งสื่อและแหล่งการเรียนรู้
- ได้จัดเตรียมการวัดและประเมินผล/ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยได้กำหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน และครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ
(2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้ดำเนินการดังนี้
- จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความสามารถของผู้เรียนได้คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นสำคัญ โดยเน้นการฝึกทักษะการทำงานกลุ่มและกระบวนการคิด ตลอดทั้งกระบวนการแก้ปัญหา การฝึกปฏิบัติจริง จากของจริง และสถานการณ์จริง เพื่อให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้
 • ให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยเน้นให้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
  
ต่างๆ และนำมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน จนสรุปเป็นองค์ความรู้ได้
 • การบูรณาการไปยังกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และมุ่งเน้นคุณธรรม 
  
จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม 
 1. การใช้สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ ได้ดำเนินการจัดทำ/จัดหาและนำไปใช้ร่วมกับ
  
ผู้เรียนโดยคำนึงถึงความสอดคล้องเหมะสมกับสาระการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดทั้งได้มีการประเมินผลการใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ควบคู่ไปด้วย
 1. การวัดและประเมินผล ได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาด
  
หวังโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม พร้อมทั้งได้มีการบันทึกผลหลังสอนเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนรู้ควบคู่ไปด้วย
(5) การพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ได้จัดกิจกรรมโดยเน้นขั้นตอนดังนี้ ขั้นนำ ขั้นทำกิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นวัดประเมินผลและสรุปผล ขั้นบันทึกผลและวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ ขั้นปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
2.2 ด้านการพัฒนาผู้เรียน ผู้สอนได้ดำเนินการโดยสรุปดังต่อไปนี้
(1) ได้เสริมสร้างความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม พร้อมด้วย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดยมุ่งเน้นการสอดแทรกเรื่องดังกล่าวไว้ในการทำกิจกรรม
การเรียนรู้ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน โดยได้กำหนดให้มีมาตรการกับติดตามประเมินผลควบคู่กันไป
(2) ได้เอาใจใส่ดูแล แนะแนว แก้ปัญหาผู้เรียน โดยการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ ผู้เรียนและการติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อร่วมกันกำหนดรูปแบบแนวทางการดูแล แก้ปัญหา และพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
2.3 การบริหารจัดการชั้นเรียน ผู้สอนได้ดำเนินการโดยสรุปดังต่อไปนี้
(1) ได้มีการเลือกหัวหน้าชั้นเรียน รองหัวหน้าชั้นเรียน เหรัญญิก โดยการเลือก
ตั้งจากผู้เรียนทั้งชั้น มีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ 1 ปีการศึกษา มีบทบาทหน้าที่ดังนี้
- มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ การกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
- ควบคุมบริหารจัดการห้องเรียน เช่น การทำกิจกรรม การเก็บรักษาสื่อ การรักษาความสะอาด การตกแต่งห้องเรียน การควบคุมกำกับติดตามผลงาน ฯลฯ
- ติดตาม เฝ้าระวังดูแลผู้เรียน ด้านวินัย ความประพฤติ และการแสดงออก
(2) จัดบรรยากาศของห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 1. ให้คำชมเชยเมื่อผู้เรียนปฏิบัติตนได้ดี และแนะนำ เมื่อปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง 
  
3) ผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนโดยความร่วมมือจาก ผู้เรียน ครู 
ผู้ปกครอง สถานศึกษา และชุมชน 
 1. ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ ความสามารถและเต็มศักยภาพอย่าง
  
สนุกสนานด้วยกิจกรรมที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ 
  
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนด
 1. ครูได้พัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ และเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติหน้าที่
  
และได้รับความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนอย่างดียิ่งจากทุกฝ่าย จนทำให้ประสบความสำเร็จตามที่คาดหวังไว้
 1. ผู้ปกครอง ชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ
  
ต่างๆ พร้อมได้รับบริการแนะนำช่วยเหลืออันเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีพตามวิถีที่ดีงาม
 1. โรงเรียนมีมาตรฐานการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับเชื่อถือ 
  
ศรัทธาจากชุมชนและสังคมตลอดมา
ลงชื่อ ผู้ขอรับการประเมิน
(นายประสาน สีสันต์)
ตำแหน่ง ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2549

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Apinun's blogความเห็น (0)