ความคาดหวังและตั้งใจกับการเรียนวิชาการออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

Chidtawan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
CAI

1. เพื่อพัฒนาตนเอง

2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

3. สามารถออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนไปผลิตสื่อที่ใช้ในการสอน

5. มีความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Authoware ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

6. สามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้กับผู้ที่สนใจได้

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chidtawanความเห็น (0)