คุณคาดหวังและตั้งใจกับวิชา 355542 อย่างไร

ออกแบบและพัฒนา CAI ได้

หลังจากได้ศึกษาวิชา 355542 แล้วทำให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ CAI   และสามารถประยุกต์หลักการทฤษฎีการเรียนรู้มาใช้ในการออกแบบและพัฒนา CAI ได้

นายเจษฎา   ปั้นงาม  รหัส 48071866

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เจษฎา ปั้นงามความเห็น (0)