ปีปฏิรูปการเรียนการสอน

ปรัยวีธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน

ปี 2549 นี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้เป็นปีแห่งการปฏิรูปการเรียนการสอน โดยมีเจตนารมณ์เพื่อพัฒนาในเรื่อง พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์และลดการท่องจำ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อการ  อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1  ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา มีวิธีการเรียนและเปลี่ยนวิธีการสอน ตามบทบาทของครูและนักเรียน ดังนี้
          ครู : เปลี่ยนจากเป็นผู้บอกความรู้โดยตรง หรือให้นักเรียนฟังข้อความรู้จากครูเท่านั้น เป็นการช่วยเหลือแนะนำกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียน อยากหาคำตอบ กระตุ้นให้ต่อยอดความรู้ ให้สร้างสรรค์ผลงาน ชิ้นงาน คอยตะล่อมให้ผู้เรียนทำกิจกรรมนำไปสู่การเรียนรู้ ครูใช้คำถามที่ให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ ถามหาเหตุผล ครูมีความสามารถในการใช้ ICT เป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
        นร. : เปลี่ยนจากผู้รอรับฟังคำสั่ง รอข้อมูล จากครูรอทำตามตัวอย่าง ทำตามแบบ เป็นผู้แสวงหาข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น ค้นจากแหล่งเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติจริง ทดลอง เชื่อมโยงความรู้ที่มีกับความรู้ที่ปฏิบัติได้ต่อยอดเป็นผลงาน / สิ่งประดิษฐ์
               :  สืบค้นข้อมูลจากหลายแหล่ง ไม่ยึดตำรา หนังสือเล่มเดียว
สืบค้นจาก Internet มีการปรับปรุงงาน และยอมรับฟังคำวิพากษ์ วิจารณ์
         ห้องเรียน : เปลี่ยนจากห้องเรียนที่จัดเป็น ห้องเรียนที่นักเรียนทุกคนนั่งหันหน้าเข้าหากระดาน ครูยืนพูดหรือยืนหันหลังให้ผู้เรียน (เขียนกระดาน) เป็นการเรียนเป็นกลุ่ม ครูร่วมพูดคุยสนทนา สืบค้นข้อมูล
ลงมือปฏิบัติ ทดลองด้วยสื่อและอุปกรณ์ที่เหมาะสม ครูเดินตามกลุ่ม ซักถามและกระตุ้นให้ผู้เรียนอธิบายหรือหาข้อมูลเพิ่ม
                    : มีบรรยากาศที่แสดงออกซึ่งการมีปฏิสัมพันธ์ เป็นกัลยาณมิตรระหว่างครูกับนักเรียน  นักเรียนกับนักเรียน
                    : สภาพห้องเรียนสะอาด ปลอดภัย สื่อ อุปกรณ์เหมาะสมพร้อมใช้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ของกลุ่มนิเทศ

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 34494, เขียน: 18 Jun 2006 @ 07:42 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:09 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ครูไทย
IP: xxx.8.139.6
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่รัฐต้องการให้เกิดเป็นที่ดี ที่ถูกกต้อง แต่กระบวนการที่จะทำให้เกิด เป็นสิ่งที่ยากยิ่ง ที่ท่านนำเสนอนี้เห็นพูดกันมาตั้งแต่ พ.ศง 2542 หรือก่อนหน้าเสียอีก

คิดว่าถ้าจะทำให้เกิดจริงไม่ใช้คิด และสั่งแต่ในภาพรวมจากเบื้องบนแล้วจะเกิด ผู้มีหน้าที่จะลงมาช่วยผู้ที่ปฏิบัติการสอนแบบตัวต่อ หรือบนปัญหาขึ้นจริงที่โรงเรียน เพื่อจะได้ทราบปัญหาที่แท้จริงว่า ทำไมมันไม่เกิด ทำอย่างไรมันจึงจะเกิด

ขอเชิญชวนให้ครูทุกท่านแสดงความคิดเห็น ความต้องการ ความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลง

และขอเชิญขวนศึกษานิเทศก์ลงไปช่วยเหลือครูให้ถึงแก่นของปัญหา

คิดว่าวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วเราจะเห็นสิ่งที่ต้องการให้เกิดร่วมกัน