การรับสารสนเทศด้านการป้องกันอุบัติเหตุของนักเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในจังหวัดอำนาจเจริญ

การรับสารสนเทศด้านการป้องกันอุบัติเหตุของนักเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในจังหวัดอำนาจเจริญ
วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2538.

ละมัย ร่มเย็น (2538 / 162-163) ศึกษาเรื่องการรับสารสนเทศด้านการป้องกันอุบัติเหตุของนักเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในจังหวัดอำนาจเจริญ ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาในการเผยแพร่สารสนเทศของสื่อแต่ละประเภทแตกต่างกันไป เช่น สื่อบุคคล มีปัญหาด้านการใช้ภาษาที่เข้าใจยาก อธิบายเนื้อหาไม่ชัดเจน สื่อมวลชนมีปัญหาในด้านไม่มีรายการเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุจราจร ให้รับชม รับฟัง สื่อเฉพาะกิจมีปัญหาในด้านการเผยแพร่สารสนเทศ กระทำไม่สม่ำเสมอ ไม่ต่อเนื่องกัน เวลาที่เผยแพร่ไม่ตรงเวลากับที่ผู้รับรับฟัง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bonความเห็น (0)