การศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) ในเขตเมืองของจังหวัดชลบุรี

การศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) ในเขตเมืองของจังหวัดชลบุรี
วิทยานิพนธ์ วท.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2535.
อุทัยทิพย์ ลิ้มประเสริฐ (2535 / บทคัดย่อ) ทำการวิจัยเรื่อง การศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) ในเขตเมืองของจังหวัดชลบุรี การวิจัยครั้งนี้มี

จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงความรู้ ความคิดเห็น ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อบทบาทของ อสม. ในเขตเมืองชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของ อสม.ที่หัวหน้าครอบครัวหรือคู่สมรสมีทัศนคติไปในทางที่เหมาะสมที่สุด คือ

บทบาทด้านการแจ้งข่าวสารสาธารณสุขแก่เพื่อนบ้าน รองลงมาได้แก่ บทบาทด้านการรับข่าวสารและปัญหาสาธารณสุขจากเพื่อนบ้านแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข และบทบาทด้านการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่เพื่อนบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bonความเห็น (1)

lawan
IP: xxx.136.142.13
เขียนเมื่อ 

อยากได้รายละเอียดของงานวิจัย เพื่อขอใช้อ้างอิงในการทำวิจัย ส่งอาจารย์ค่ะ