ปัญหาในการรับสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ตั้งแต่ข้อ 16 ขึ้นไป ของอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดอุดรธานี

ปัญหาในการรับสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านที่ไม่ผ่าน เกณฑ์ จปฐ. ตั้งแต่ข้อ 16 ขึ้นไป  ของอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดอุดรธานี
ปริญญานิพนธ์ ศศ.ม. มศว.มหาสารคาม 2536.

พฤษมงคล บุญแสนแผน (2536 / 93-96) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัญหาในการรับสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านที่ไม่ผ่าน เกณฑ์ จปฐ. ตั้งแต่ข้อ 16 ขึ้นไป  ของอำเภอ

สุวรรณคูหา จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาในการรับสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้านสื่อบุคคล พบว่า จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการไม่เพียงพอกับความต้องการ เนื่องจากผู้เผยแพร่มีงานที่ต้องรับ

ผิดชอบมาก จึงไม่มีเวลาเข้าไปพบปะกับประชาชนได้อย่างสม่ำเสมอ ปัญหาด้านงบประมาณไม่เพียงพอ ขาดแคลนอุปกรณ์และยานพาหนะและกรรมการหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ขาดความรู้ ประสบการณ์ ในการให้ข้อมูลข่าว

สารแก่ชาวบ้าน เนื่องจากต้องประกอบอาชีพเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวจึงไม่มีโอกาสที่จะแสวงหาสาร สนเทศมาเผยแพร่แก่ประชาชนได้อย่างเต็มที่ นอกจากนั้น พบว่า หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ และเอกสารหรือคำแนะนำ มี

จำนวนน้อยไม่ทั่วถึงและเพียงพอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#วิชาการ#บทคัดย่อ

หมายเลขบันทึก: 34528, เขียน: 18 Jun 2006 @ 12:43 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:10 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)