KM กับชุมชน

มีวัวอ้วน ดีกว่ามีเมียอ้วน

วันนี้ส่งการบ้านช้าไปหนึ่งวันเนื่องจากติดภาระต้องกลับบ้าน แต่ส่งช้ายังดีกว่าไม่ส่ง

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา การเรียนกับอาจารย์ซูซู ประเด็นยังอยู่ที่การไปทำงานกับชุมชนเพื่อศึกษาหาข้อมูลนั้น จะต้องพบกับอุปสรรคมากมาย ที่จะเป็นปัญหาต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฃวึ่งอาจจะไม่ได้รับการต้อนรับที่ดีนักจากชุมชนเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

1.  เป้าหมายของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่ชัดเจน อาจจะทำให้ผู้คนในชุมชนไม่เข้าใจ

2.  ชุมชนไม่มีส่วนร่วมในการวางแผน ทำให้ไม่มีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของงาน รู้สึกว่าตนไม่มีส่วนร่วม

3.  ยึดเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง ไม่มีระบบการทำงานเป็นกลุ่ม

4.  การติดต่อสัมพันธ์กับชุมชนไม่ดี ไม่ต่อเนื่อง

5.  กลัวความล้มเหลวทั้ง ๆ ที่ยังไม่ลงมือทำ ทำให้ไม่กล้าทำงานอย่างเต็มที่ ไม่กล้าเข้าหาชุมชน

6.  สร้างความกดดันให้กับตัวเองมากเกินไป อาจจะตั้งความหวังไว้สูงแล้วกำหนดเกณฑ์และเป้าหมายสูงเกินไป  ทำให้เวลาทำงานแล้วอาจจะท้อได้ หรืออาจจะสร้างความกดดันให้กับชุมชนด้วย

7.  คนที่มีส่วนร่วมในการทำงานอาจจะเห็นว่าผลตอบแทนที่ได้รับจากการทำงานไม่คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไป

8.   การไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งแต่ละคนที่เกี่ยวข้องนั้น อาจจะมีพื้นฐานความคิด ความรู้ ความสามารถ ฐานะทางสังคม เศรษฐกิจ แตกต่างกัน

9.  การขาดความไว้เนื้อเชื่อใจความเคารพนับถือตั้งแต่เริ่มต้นในการทำงาน

10.  เวลาของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวดเร็วเกินไป ทำให้ทุกฝ่ายไม่มีเวลาให้ข้อมูลอย่างเต็มที่และตรงกับความเป็นจริง

ท่านใดมีความคิดอย่างไรช่วยเพิ่มเติมด้วยค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จะเอาความรู้อะไรใส่ลงไปในโคความเห็น (0)