เส้นทางศึกษาป่าชายเลน ปู่แสม

เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนในพระราชดำริ มีการจัดทำทางเดิน (รูปซ้าย) เพื่อการศึกษาและเรียนรู้กับผู้มาเป็นอย่างดี ทำให้สามารถศึกษาธรรมชาติของป่าชายเลนได้โดยไม่รบกวนสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ในธรรมชาติ และสามารถมองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น  ที่จุดศึกษาหนึ่งในสิบจุด เป็นจุดที่มี ต้นแสม ที่มีขนาดใหญ่มาก คาดว่ามีอายุมากกว่า ร้อยปี เรียกว่า ปู่แสม (รูปขวา) เราสามารถเดินดูปู่แสมต้นนี้ได้โดยรอบ  ต้นแสม จะเป็นต้นพืชที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศป่าชายเลน ดังนั้นการช่วยกันอนุรักษ์ และ ช่วยกันปลูกดูแลรักษาจึงมีความสำคัญยิ่งต่อการคงอยู่ของระบบนิเวศป่าชายเลน ที่เอื้อประโยชน์ต่อ สิ่งมีชีวิตมากมาย  ชีวิตต้นปู่แสม กว่าจะมาถึงวันนี้ที่กลายมาเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตอื่น มันต้องผ่านอะไรมามากมาย เช่นเดียวกับคนเรา จงอยู่อย่างผู้มีประโยชน์ต่อทั้งตนเองและผู้อื่น