ธรรมเหล่าใด เป็นไปเพื่อ..

 

    .. วิราคะ ความคลายกำหนัด ความไม่ติดพัน เป็นอิสระ ไม่เป็นไปเพื่อกำหนัดย้อมใจ หรือเสริมความติดยึด

   .. วิสังโยค ความหมดเครื่องผูกรัด ไม่ประกอบทุกข์

   .. อปจยะ ความไม่พอกพูนกิเลส

 

   .. อัปปิจฉตา ความมักน้อย ไม่มักมาก

   ..สันตุฏฐี ความสันโดษ พอใจในผลด้วยเหตุ(ตามมีตามได้)

   ..ปวิเวก ความสงัดไม่คลุกคลีด้วยหมู่พวก

  ..วิริยารัมภะ ประกอบความพากเพียรไม่เกียจคร้าน

  .. สุภรตา ความเลี้ยงง่าย

     ธรรมเหล่านั้น พึงรู้ว่า เป็นธรรม เป็นวินัย เป็นสัตถุสาสน์ คือคำสอนของพระศาสดา

ที่มา : วินย.๗/๕๒๓/๓๓๑;องฺอฏถก.๒๓/๑๔๓/๒๘๙.