รายชื่อแบ่งกลุ่มดังนี้

กลุ่ม 1 ดร.โยทะกา ภคพงศ์

1.  นางอุษา  ทัศนวิน

2.  น.ส.ธนพร  บุญมุสิก

3.  น.ส.รุ่งศิริ  ลิ้มสุขสันต์

4.  นางจารุณี  จันทร์เปล่ง

5.  นางณัฐยาณ์  ประเสริฐอำไพสกุล

6.  น.ส.เสาวลักษณ์  ค้าของ

7.  นายศราวุธ  อยู่เกษม

8.  น.ส.อมรรัตน์  ชอบธรรมดี

9.  นางศรีสุดา  เจียะรัตน์

10.  นายอภิชาติ  ธิติพิทยาภรณ์

กลุ่มที่ 2 ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล

1.  นางสุกัญญา คุณกิติ

2.  นางสมฤทัย  ปานเจริญ

3.  น.ส.ศิริขวัญ  พรมจำปา

4.  น.ส.ศิริกมล  กัรศิริ

5.  น.ส.ภัชธีญา  บุญพล

6.  น.ส.วรัญญา  ทองคงอ่วม

7.  น.ส.วรางคณา  เลี้ยงตน

8.  น.ส.พัชรินทร์  คมขำ

9.  น.ส.ธัญญา  มนต์ศิลป์

10.  น.ส.นรกมล  ใหม่ทอง