การปฏิบัติการในทุกเรื่องต้องมีการจัดการความรู้  การจัดการความรู้ต้องมีผู้นำ  และผู้นำต้องมีบทบาท  บทบาทผู้นำในการจัดการความรู้  ที่ศึกษา (ไม่ได้ไปอบรมมาหรอก) มามีดังนี้

                   1.  สร้างวิสัยทัศน์ทางความรู้  แจ้งทีมงานว่าทิศทางของความรู้จะไปในทิศทางใด

                   2.  พัฒนาและกำหนดทางของสินทรัพย์ทางความรู้ขึ้นมาใหม่

                   3.  ทำทุกอย่างที่เกี่ยวของกับการสร้างความรู้และรักษาไว้

                   4.  กระตุ้นให้เกิด  ba  คือสถานที่ที่ผู้คนจะเข้ามาร่วมจัดการความรู้  แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  อาจจะเป็นสถานที่ห้องประชุม  เว็บไซต์  บล็อก  อีเมล  เว็บบอร์ด  แต่ต้อง...ข้อ 3

                  5.  เป็นผู้นำในกระบวนการตัวแบบ  จัดการในเรื่องการสร้างความรู้และแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่ได้สร้างขึ้นมา

                 ผู้เขียนเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังฤษ)  ต้องเป็นผู้นำในการจัดการความรู้นี้  ท่านผู้อ่านช่วยกรุณาชี้แจงว่า ใช่ หรือ ไม่  แล้วแนวความคิดที่กล่าวมา  ถูกหรือผิด  จะได้ไม่หลงทาง 

                 สาเหตุที่ถาม  เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง จะได้ไปปฎิบัติได้ถูกต้องและทันท่วงที  ก่อนที่ปลาทูจะเน่า