ครูอ้วน


Username
sophonp
สมาชิกเลขที่
4460
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

การศึกษา

กำลังศึกษาปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
ม.1-ม.6 จากโรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก

อดีต

เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคสองแคว 
บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
หัวหน้างานห้องสมุด โรงเรียนเพชรพิทยาคม จ.ชลบุรี
ผู้จัดการฝ่ายขายบริษัท ไทย ดีดี เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น เอส. เอ็นจีเนียริ่ง โคออฟเพอเรชั่น จำกัด
บรรณารักษ์ สำนักงานศาลปกครองพิษณุโลก

ปัจจุบัน

ธุรกิจส่วนตัว

การอบรม/สัมมนา

1.  การใช้โปรแกรม Microsoft Office
2.  การใช้โปรแกรม Microsoft Excel
3.  การเขียนเว็บเพจและการสร้างฐานข้อมูลออนไลน์
4.  การสืบค้นข้อมูลผ่าน www เพื่อการจัดหมวดหมู่หนังสือ
5.  การจัดหมวดหมู่หนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (L.C.)
6.  การวิเคราะห์ TOWS และจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด
7.  การกำหนดโครงสร้างการบริหารงานสำนักหอสมุด
8.  การใช้โปรแกรมระบบยืม-คืนด้วย Millennium Circulation
9.  การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP
10.การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ สกอ.บอกรับ
11.โครงการ ICT สัญจรเพื่อป้องปรามภัยทางอินเตอร์เน็ต

ผลงานและเกียรติประวัติ

1.  รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนเทศบาล
2.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (นิทรรศการรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส. 6 ม.ค. 2544)
3.  หัวหน้าห้องตลอด 4 ปีที่ศึกษา (ปริญญาตรี)
4.  คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5.  รองประธานสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6.  ที่ปรึกษาประธานสโมสรคณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
7.  เว็บไซต์สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ http://librarian.psru.ac.th
8.  ฐานข้อมูลศิษย์เก่าสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ
9.  สมุดลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออนไลน์
10.  วีซีดีกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่จากพี่สู่น้อง
11. เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนในกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ได้รับรางวัลชมเชย ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2550 (ระดับเขต)
12. นำคณะครูและนักเรียนเข้าเยี่ยมชมการออกอากาศสดของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และศึกษาดูงานด้านห้องสมุดมีชีวิต ณ ห้องสมุดมารวย
13. เว็บไซต์โรงเรียนเพชรพิทยาคม จ.ชลบุรี www.petch.ac.th (พร้อมระบบตรวจสอบผลการเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต)
14. เว็บไซต์ บจก.ไทยดีดีเซลส์แอนด์เซอร์วิสกรุ๊ป www.tddsale.com

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท