ฐานคิดของจริยธรรมและการวิจัยในโลกสมัยใหม่
Ethical Thinking in Modern Researches
อรศรี งามวิทยาพงศ์

หัวข้อหลักสำหรับบทความชิ้นนี้ประกอบด้วย

บทนำ
๑. ฐานคิดทางจริยธรรม
๒.จริยธรรมในทัศนะใหม่
๓. เกณฑ์วินิจฉัยจริยธรรมกับการวิจัย
๔. ความสัมพันธ์เชิงพัฒนาของจริยธรรมและการวิจัย

รายละเอียดที่ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนhttp://www.midnightuniv.org/midnightweb/newpage3.html