ความเห็น 1130870

ฐานคิดของจริยธรรมและการวิจัยในโลกสมัยใหม่

ประพันธ์ พลแพงขวา
IP: xxx.26.174.49
เขียนเมื่อ 

เรียน Webe Master ที่เคารพ

ผมกำลังทำวิจัย ดุษฏีบัณฑิต สนใจจะนำ Delphi Technicuqe มาใช้ในการวิจัย เกี่ยวกับรูปแบบจริยธรรมครู จึงขอตัวอย่างการสร้างข้อคำถามเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างคำถามให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 21 ท่าน

ขอขอบคุณ

[email protected] Tel. 0818730369