กะหรอกับการศึกษาดูงานสัจจะวันละ ๑ บาท....(ตอนที่ ๒)

  ติดต่อ

  พระราชดำรัส  

 พระราชดำรัส

ในพระราชพิธีบวงสรวง “สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า”

ณ ท้องสนามหลวง วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พุทธศักราช 2525

คุณธรรมที่ทุกคนจะศึกษาและน้อมนำมาปฏิบัติ มีอยู่สี่ประการ

ประการแรก            คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม

ประการที่สอง             คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในสัจความดีนั้น

ประการที่สาม             คือ การอดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจ สุจริต ไม่ว่า จะด้วยเหตุประการใด

ประการที่สี่            คือ รู้จักสละความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง

คุณธรรมสี่ประการนี้ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝัง และบำรุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้ว จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุขความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชน

หมายเลขบันทึก: 3371, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 13:57:44+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #3#ตำบล#เครือข่ายองค์กรการเงิน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)