กะหรอกับการศึกษาดูงานสัจจะวันละ ๑ บาท....(ตอนที่ ๒)

พระราชดำรัส

 พระราชดำรัส

ในพระราชพิธีบวงสรวง “สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า”

ณ ท้องสนามหลวง วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พุทธศักราช 2525

คุณธรรมที่ทุกคนจะศึกษาและน้อมนำมาปฏิบัติ มีอยู่สี่ประการ

ประการแรก            คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม

ประการที่สอง             คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในสัจความดีนั้น

ประการที่สาม             คือ การอดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจ สุจริต ไม่ว่า จะด้วยเหตุประการใด

ประการที่สี่            คือ รู้จักสละความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง

คุณธรรมสี่ประการนี้ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝัง และบำรุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้ว จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุขความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#3#ตำบล#เครือข่ายองค์กรการเงิน

หมายเลขบันทึก: 3371, เขียน: 02 Sep 2005 @ 12:29 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 13:57 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)