GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

กะหรอกับการศึกษาดูงานสัจจะวันละ ๑ บาท....(ตอนที่ ๒)

พระราชดำรัส

 พระราชดำรัส

ในพระราชพิธีบวงสรวง “สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า”

ณ ท้องสนามหลวง วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พุทธศักราช 2525

คุณธรรมที่ทุกคนจะศึกษาและน้อมนำมาปฏิบัติ มีอยู่สี่ประการ

ประการแรก            คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม

ประการที่สอง             คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในสัจความดีนั้น

ประการที่สาม             คือ การอดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจ สุจริต ไม่ว่า จะด้วยเหตุประการใด

ประการที่สี่            คือ รู้จักสละความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง

คุณธรรมสี่ประการนี้ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝัง และบำรุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้ว จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุขความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 3371
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)