รำศรีวิชัย
2 ชั้น ท่อน 1
ด รฟ ดร ฟ-- ชฟชล ดร ฟร ฟร
 ดล ดร ฟร ดช ฟร ฟล ชฟ-ช
 ด - ช ฟ ชด ชฟ ชฟชช
- ด ร ฟ ชฟ ชล ดล ดล
- ดล ดช ลชฟร ฟร ฟร ดร ดรดด
ด ล ดล ดลดด ล ดลดด ลดด ลดด
ท่อน2
ด รฟ ชฟ ชล ดล ชล ดร ดรดด
ร ดล ชลดล ชฟ-ช ฟร ฟร ดร ดรดด
เที่ยวหลังลง   ฟร ดร ดร ฟฟฟ
ท่อน 3
ด ด - ลชฟ - ล - ชฟ
ดด ดด ฟขล ชฟ ฟชล ฟช ฟขล ชฟ ไม่กลับ
ท่อน 4
ร ดร ฟ ดร ดล ดล ชล ชฟ-ช
- ช ฟร ดช ร ฟร ดร ดด
- ช ร ดช ร ฟรดช ดร ฟฟฟ
ไม่กลับท่อน 4
การบรรเลง ท่อน 1 4 เที่ยว จังหวะเร่งขึ้น
ท่อน 2-3-4 เป็นชั้นเดียวเล่น รอบเดียว
และ 3-2-3-4-3 รอบเดียว ลงจบช้าๆ
---- ---ด ---ร ----ฟ   จบ