พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเล็งเห็นความสำคัญของพระปณิธานอันแน่วแน่ในการที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลกระทบถึงคุณภาพชีวิตและ ความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทย พระองค์ได้ทรงประดิษฐ์คิดค้นและสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ ๆ มากมายจนเป็นที่เลื่องลือทั้งในประเทศและต่างประเทศ
                    สิทธิบัตรฝนหลวง หรือ การดัดแปรสภาพอากาศเพื่อให้เกิดฝน เป็นการประดิษฐ์คิดค้นกรรมวิธีการดัดแปรสภาพอากาศให้เกิดเมฆฝนจากเมฆอุ่นควบคู่กับเมฆเย็น เพื่อใช้เป็นเทคโนโลยีในการปฏิบัติการหวังผลให้เกิดฝนตกลงสู่พื้นที่เป้าหมายที่กำหนดแผ่เป็นบริเวณกว้าง เพิ่มความถี่ของฝนและทวีปริมาณน้ำฝนให้มากยิ่งกว่าฝนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
                    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ดำเนินการขอจดทะเบียนสิทธิบัตร "ฝนหลวง" คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เลขที่ 076122 เมื่อวันที่ 28 ..2545 และกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ออกสิทธิบัตรให้เลขที่ 13898 เมื่อวันที่ 29 ..2545
                     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ยื่นคำขอจดสิทธิบัตร Weather Modification by Royal Rain Making Technology ในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 29 มี..2546
                     - เมื่อวันที่ 6 ..2546 จัดส่งคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาและได้รับเลขที่คำขอสิทธิบัตร 10/662145 ลงวันที่
15 ..2546
                     - เมื่อวันที่ 3 ..2546 ทรงมอบพระราชอำนาจให้ Patent Attorney เป็นผู้ดำเนินการยื่นคำขอจดสิทธิบัตรในสหภาพยุโรป ได้เลขที่คำขอสิทธิบัตร 030205504 ลงวันที่ 17 ..2546 และสำนักสิทธิบัตรยุโรป (EPO) ได้ออกสิทธิบัตรฝนหลวง (ฉบับหลัก) เมื่อวันที่ 12 ..2548
 
                     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทั้งปวงด้วยพระราชหฤทัยห่วงใยถึงทุกสุขของประชาชน และก่อเกิดความจงรักภักดีที่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าตระหนัก ในความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนจนยากจะลบเลือน