"โลกต้องการคนดี  มิใช่เพื่อให้มารับรางวัล  แต่เพื่อมาช่วยทำชีวิตและสังคมให้ดีขึ้น  ไม่พึงทำดีมาเสริมตัวตน  แต่พึงสละตนเพื่อเสริมความดี  คนทำดีอย่างแท้จริงเสียสละได้แม้กระทั่งการที่จะให้คนอื่นรู้ว่าตนได้ทำดี" พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตตโต วัดญาณเวศกวัน นครปฐม)

          คุณครูพิพัฒน์  พรมโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำพริก เล่าว่า "ได้มารับตำแหน่งที่โรงเรียนนี้เมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๑   เนื่องจากโรงเรียนบ้านถ้ำพริก เป็นโรงเรียนขนาดเล็กและมีผลการประเมินมาตรฐานจาก สมศ.ให้อยู่ในระดับคุณภาพปรับปรุง  สพฐ.ก็เลยถือเป็นโรงเรียนที่ต้องช่วยเหลือกันเป็นพิเศษ เพื่อพัฒนาให้ผ่านการประเมินมาตรฐานในรอบต่อไป หรือที่เรียกกันติดปากว่าโรงเรียน  ICU”  

           วันแรก...คุณครูพิพัฒน์ พรมโพธิ์ พบว่านักเรียนมาโรงเรียนสาย  เมื่อสอบถามทราบว่า  นักเรียนรอทานข้าวมื้อเช้าจากรถที่บรรทุกอาหารเข้ามาขายในหมู่บ้าน  ถ้าหากวันไหนรถไม่นำอาหารมาขาย  นักเรียนก็ทานตามมีตามเกิด  ท่านจึงได้ริเริ่มโครงการ "ข้าวต้มมื้อละบาท"  ให้บริการแก่นักเรียนเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้น  และจุดประกายให้เกิดกิจกรรมดีที่ตามมาอีกมากมาย

         โรงเรียนบ้านถ้ำพริก ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  มีนักเรียน ๑๒๑ คน  ครู ๕ คน มีพื้นที่ ๑๖ ไร่  อยู่บนเทือกเขาสูง อากาศหนาวเย็น นักเรียนขาดปัจจัย ๔ ในการดำรงชีวิตเป็นหลัก  อันได้แก่  ครอบครัวแตกแยก ขาดความรักความอบอุ่น ขาดโอกาส ขาดพ่อแม่เอาใจใส่ดูแล 

        การคิดนอกกรอบเชิงทฤษฏี  โดยการอาศัยหลักการ "บวร"ด้วยความร่วมมือของบ้าน วัด และโรงเรียน  ให้มีความสามารถใช้ "ไตรสิกขา"มาพัฒนานักเรียน  มีกระบวนการและเวลาเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  ให้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเกิดประโยชน์ทั้งองค์รวม (SBM-TQM)

          โครงการข้าวต้มมื้อละบาท  สามารถแก้ปัญหาให้นักเรียนมาทันเวลาได้โดยง่าย  แต่ไม่อาจเป็นความยั่งยืนต่อนักเรียนได้ในการดำเนินชีวิตจริง  จึงทำให้เกิดกิจกรรมเพิ่มขึ้นให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริงอีก ได้แก่ ห้องเรียนร้อยไร่  ข้าวก้นบาตร  นักเรียนประจำพักนอน โดมผักลดโลกร้อน ปลาในบ่อพลาสติก  น้ายาสมุนไพรบ้วนปาก  การหีบอ้อยด้วยพลังนักเรียน  การปลูกข้าวในถัง ฟอฟันสวยยิ้มใส  สวนสวยด้วยมือเรา พืชผักพื้นบ้าน  การ์ตูนออมเงิน  และปุ๋ยชีวภาพ

สวนหย่อมตกแต่งด้วยผักพื้นบ้านและสมุนไพร

เสาวรสสร้างรายได้ให้นักเรียนและคนในชุมชน

หอนอนของนักเรียนพักประจำ

แหล่งเรียนรู้มีการพัฒนาเต็มทุกพื้นที่ 

นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง

สนามหน้าโรงเรียนมีสภาพเดิมเป็นภูเขา 

ถูกนำมาพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้

           ผลิตผลของนักเรียน  ที่เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง อย่างมีกระบวนการ และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและคนในชุมชน  อันเป็นพื้นฐานในการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา

           คุณครูพิพัฒน์  พรมโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำพริก  พักอยู่ที่บ้านพักครูของโรงเรียน   วันนี้คณะครูและนักเรียนไปแข่งกีฬาที่ตำบล บันทึกต่อไปจะนำเสนอส่วนปลีกย่อยที่น่าสนใจของทีละกิจกรรม 

           โรงเรียนดีที่บนดอย  โรงเรียนในฝันของคนสร้างฝัน  ความฝันจะเป็นจริงด้วยสองมือผู้ถืออุดมการณ์ของ "ครูนักพัฒนา" การคิดนอกกรอบเชิงทฤษฏีที่โรงเรียนแห่งนี้  รอความหวังให้ผู้ที่มีความเข้าใจการจัดการศึกษามาแลกเปลี่ยนเพื่อแนวทางของการพัฒนาต่อไป 

          นักพัฒนาไม่ใช่นักฉวยโอกาส  "เสียงกู่จากครูใหญ่ ...." นักพัฒนาต้องทำงานด้วยการเสียสละไม่เรียกร้องผลตอบแทน  ถ้าสร้างศรัทธาไม่สำเร็จการพัฒนาก็ล้มเหลว ที่สำคัญการวางแผนในการพัฒนาก่อนอื่น ต้องสร้างกำลังใจให้ตนเอง