ไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้าที่ใช้ในสำนักงานซึ่งเป็นสิ่งสำคํญที่สุดซึ่งมีโทษและประโยชน์เท่ากันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้าที่มีการใช้มากที่สุดซึ่งไม่ว่าจะเป็นในโรงงานอูตสาหกรรมหรือว่าหรื่อในสำนักงานก็ได้