สหกิจศึกษา

การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

 สหกิจศึกษา (Co-opervtive Education)ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น    เป็นการจัดการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ  โดยจัดให้มีการเยนในสุนศึกษาร่วมกับการให้นักศึกษาไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ   โดยมีวัตถุประสงค์ดังน้

1.  เพื่อเพิ่มเติมประสบการณืด้านอาชีพซึ่งเนรูปแบบการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา

2.  เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

3.  เพื่อส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ

     การกำหนดรายวิชาสหกิจศึกาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.  เป้ยนรายวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือก  ในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตรระดับปริญญาตรี      สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป  ในกรณีที่มีหลักสูตร 4 ปี    ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป  ในกรณีที่เป็นหลักสูตร 5 ปี  และชั้นปีที่ 5 ขึ้นไป ในกรณีที่เป็นหลักสูตร 6 ปี

        จำนวนหน่วยกิตของรายวิชาต้องไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  และไม่เกิน 9 หน่วยกิต

        ระยะเวลาของการเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ใน 1 ภาคการศึกษา   1  หน่วยกิต  ของรายวิชาสหกิจศึกษาต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง  ต่อภาคการศึกษา  และหลักสูตรอาจกำหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา  เป็นแบบนับหน่วยกิต(Credit) หรือไม่นับหน่วยกิต(Audit) ก็ได้  (สำรับรายละเอียดยังมีต่ออีคราวหน้า)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แคดดี้

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 32143, เขียน: 30 May 2006 @ 15:08 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:04 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)