โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับสหกรณ์

โครงการพระราชดำริที่น่าใจเกี่ยวกับสหกรณ์

โครงการพระราชดำริ

หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยการประกอบอาชีพของเกษตรกรในปัจจุบัน ต้องมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนแนวทางให้ทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมอยู่เสมอ จึงทำให้มีการเกษตรแบบพอเพียง ซึ่งเป็นการประกอบอาชีพเกษตรหลาย ๆ  ประเภทพร้อมกัน หรือรับจ้างและทำหัตถกรรมในครัวเรือนด้วย  อาทิเช่น  ทำนาข้าว  เลี้ยงปลาในนาข้าว  บริเวณคันนาปลูกไม้ผลและผักสวนครัว  หรือขุดบ่อเลี้ยงปลาและเลี้ยงไก่บนบ่อปลา  มูลไก่เป็นอาหารปลา ซึ่งเป็นการเกื้อกูลกัน เมื่อเกษตรกรมีวิถีชีวิตอยู่ในวงจรของระบบเศรษฐกิจโดยรวม  จึงจำเป็นต้องมีแนวคิดการเกษตรในเชิงธุรกิจ  เกษตรกรต้องรู้จักการประเมินค่าการลงทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เพื่อรับทราบรายรับรายจ่ายและสามารถคำนวณต้นทุนของการประกอบอาชีพแต่ละประเภท  เพื่อใช้เป็นข้อมูลตัดสินใจในการประกอบอาชีพแต่ละอาชีพ  เกษตรกรจึงควรเรียนรู้การจดบันทึกรายการบัญชีเป็นเบื้องต้น

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  เป็นหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  รับผิดชอบในการเสริมสร้างความรู้ด้านการบัญชีแก่เกษตรกร  จึงจัดให้มีโครงการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีให้แก่เกษตรกรในหมู่บ้านบริวารของศูนย์การศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เพื่อให้เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทำบัญชี

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เกษตรกรที่เข้ารับการสอนแนะทำบัญชีมีความรู้    ความเข้าใจ  เรื่องรายการรับจ่ายเงินประจำวัน
 • เพื่อให้เกษตรกรที่เข้ารับการสอนแนะทำบัญชีมีความสามารถในการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำวันได้  สามารถจำแนกค่าใช้จ่ายในการลงทุนประกอบอาชีพได้

เป้าหมาย
ดำเนินการสอนแนะการจัดทำบัญชีให้แก่เกษตรกรในหมู่บ้านบริวารของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเกษตรกรตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ให้มีความรู้เรื่องการจัดทำบัญชี  เน้นการจดบันทึกรายการรับจ่ายเงินประจำวัน และการบันทึกค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ

วิธีดำเนินการ

 • สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด จัดทำหลักสูตรการสอน/โครงการเพื่อขออนุมัติต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ดำเนินการสอนแนะทำบัญชีอย่างง่าย  โดยเน้นบัญชีเกษตรกรรายบุคคลและบัญชีกลุ่มต้นทุนแก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย  จำนวน  360  คน
 • สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่  ที่รับผิดชอบในพื้นที่ดำเนินงานตามโครงการ ฯ  เข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้ารับการสอนแนะทำบัญชีเป็นรายบุคคลเป็นครั้งคราว

พื้นที่ดำเนินการ : จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสกลนคร จังหวัดนราธิวาส จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดจันทบุรี

ผู้ดำเนินการ

 • สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
 • สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
 • สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาส
 • สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา
 • สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
 • สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ  2548

งบประมาณโครงการ : งบประมาณจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  วงเงินจำนวน  165,600.00  บาท

 
 
 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการให้พระราชดำริที่น่าสนใจความเห็น (0)