ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5  E
มีขั้นตอนการจัดกิจกรรม  5  ขั้นตอน  คือ
1. ขั้นสร้างความสนใจ (engagement
            เป็นการนำเข้าสู่บทเรียนหรือเรื่องที่สนใจ  อาจเกิดขึ้นจากความสงสัยหรือความสนใจในตัวนักเรียนเอง    หรือเกิดจากการอภิปรายภายในกลุ่ม    เรื่องที่น่าสนใจอาจมาจากเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น
2. ขั้นสำรวจและค้นหา  ( exploration )  เมื่อทำความเข้าใจในประเด็นหรือคำถามที่สนใจจะศึกษาอย่างถ่องแท้แล้ว  ก็มีการวางแผนกำหนดแนวทางการสำรวจตรวจสอบ  ตั้งสมมุติฐาน  กำหนดทางเลือกที่เป็นไปได้  ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล  ข้อสนเทศ หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ วิธีการตรวจสอบอาจทำได้หลายวิธี เช่นการทำการทดลอง  ทำกิจกรรมภาคสนาม  การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยสร้างสถานการณ์
จำลอง   การศึกษาหาข้อมูลจากเอกสารอ้างอิง  หรือจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะใช้ในขั้นต่อไป 
3.  ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป ( explanation ) เมื่อได้ข้อมูลอย่างเพียงพอจากการสำรวจตรวจสอบแล้ว  จึงนำข้อมูล ข้อสนเทศที่ได้มาวิเคราะห์  แปลผล  สรุปผล และนำเสนอผลที่ได้ในรูปต่าง ๆ
4. ขั้นขยายความรู้(elaboration) เป็นการนำความรู้ที่สร้างขึ้น  ไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิมหรือแนวคิดที่ได้ค้นคว้าเพิ่มเติมหรือนำแบบจำลองหรือข้อสรุปที่ได้ไปใช้อธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ทำให้เกิดความรู้กว้างขึ้น5. ขั้นประเมิน(evaluation) เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ว่านักเรียนมีความรู้อะไรบ้าง อย่างไร และมากน้อยเพียงใด  จากขั้นนี้จะนำไปสู่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่น ๆ
5. ขั้นประเมิน(
evaluation ) เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ว่านักเรียนมีความรู้อะไรบ้าง อย่างไร และมากน้อยเพียงใด  จากขั้นนี้จะนำไปสู่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่น ๆ