ทำให้เราเกิดความรู้และทำให้เกิดความคิดและความเข้าใจ
ทำให้เห็นสภาพปัญหา/สภาพการเปลี่ยนแปลงว่าก้าวหน้าหรือตกต่ำสามารถประเมินค่าได้
ลดค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยซ้ำซ้อนทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ