(5) เกณฑ์มาตรฐานในแผนฯ 8(2540-2544)

เกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐานของทบวงมหาวิทยาลัยในแผนฯ 8(2540-2544)  เฉพาะเกณฑ์การคำนวณบุคลากร(สายผู้สอน) พิจารณาจากสัดส่วน อาจารย์ : นักศึกษาเต็มเวลา(FTES) ดังนี้ 

               อัตราส่วนอาจารย์ นักศึกษา *  (สำหรับสถาบันอุดมศึกษาจำกัดรับ)

ดังนี้
             1.1 ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี               
1.  ศึกษาศาสตร์และการฝึกหัดครู               1 : 15          
2.  มนุษยศาสตร์ ศาสนา และเทววิทยา       1 : 18                   
3.  วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์                  1 :   8                   
4.  นิติศาสตร์                                        1 : 18                   
5.  สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์          1 : 18                   
6.  การบริหารพาณิชยการและธุรกิจ             1 : 18                   
7.  การสื่อสารมวลชนและการเอกสาร          1 : 18                             
8.  คหกรรมศาสตร์                                  1 : 18          
9.  ธุรกิจบริการ                                      1 : 18          
10. วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ                        1 : 10                             
11. คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์   1 : 10          
12. แพทยศาสตร์และวิชาที่เกี่ยวข้องกับ       1 :   4       
      สุขภาพ  
13. วิศวกรรมศาสตร์                                1 : 10          
14. สถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง    1 :   4         
15. การอาชีวะ หัตถกรรมและอุตสาหกรรม    1 : 10
16. การขนส่งและการคมนาคม                  1 : 10          
17. เกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และประมง       1 : 10          
18. เภสัชศาสตร์                                    1 :   4                           
19. สัตว์แพทยศาสตร์                              1 : 3.5                                  
20. อื่นๆ                                               1 : 18  
                                                     
1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา                                     
          1.  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์     1 : 10          
          2.  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         1 :   5                  
          3.  แพทยศาสตร์และวิชาที่เกี่ยวข้อง   1 :   4 
               กับสุขภาพ     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สะเดาะข้อมูลความเห็น (0)