(4) เกณฑ์มาตรฐานในแผนฯ 7(2535-2539)

เกณฑ์มาตรฐาน

       

          เกณฑ์มาตรฐานของทบวงมหาวิทยาลัยในแผนฯ 7(2535-2539)  เฉพาะเกณฑ์การคำนวณบุคลากร(สายผู้สอน) พิจารณาจากสัดส่วน อาจารย์ : นักศึกษาเต็มเวลา(FTES)

ดังนี้ 

                      อัตราส่วนอาจารย์  :  นักศึกษา (ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด)
1.1 ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี                       
1.  ศึกษาศาสตร์และการฝึกหัดครู               1 : 15              
2.  มนุษยศาสตร์ ศาสนา และปรัชญา          1 : 18              
3.  วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์                   1 :   8              
4.  นิติศาสตร์                                        1 : 18              
5.  สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์          1 : 18                          
6.  พาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ             1 : 18              
7.  การสื่อสารมวลชนและวารสารศาสตร์      1 : 18                                      
8.  คหกรรมศาสตร์                                 1 : 18              
9.  การค้าบริการ                                    1 : 18              
10. วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ                       1 : 10                                                  
11. คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์               1 : 10              
12. วิทยาศาสตร์สุขภาพ                          1 :  4              
13. วิศวกรรมศาสตร์                               1 : 10              
14. สถาปัตยกรรมศาสตร์ และผังเมือง         1 :  10            
15. การค้า  ช่างฝีมือ และอุตสาหกรรม        1 : 10
16. การขนส่งและคมนาคม                       1 : 10              
17. เกษตรศาสตร์  ป่าไม้และประมง            1 : 10              
18. อื่นๆ                                               1 :  18 
                                          หรือ  1 :  18    แล้วแต่กรณี
1.2 ระดับสูงกว่าปริญญาตรี                                        
            1.  สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์  1 : 5    
และเทคโนโลยี              
            2.  กลุ่มแพทยศาสตร์                 1 : 4                

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สะเดาะข้อมูลความเห็น (0)