สถานที่สำคัญ

มีสถานที่สำคัญทางศาสนาที่น่าสนใจมากมาย เช่น....
ศาสนสถาน ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของนักบวช การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา จนถึงเป็นที่รวมองค์ประกอบหลักของศาสนา ทั้งหมดในศาสนสถาน ฐานะ ของศาสนสถานจึงเป็นสมบัติของศาสนา
.............."วัด" คือ สถานที่ทางศาสนา ตามปกติแล้วจะมีเสนา สนะและอาคารถาวรวัตถุต่าง ๆ เป็นที่พำนักอาศัยศึกษา ปฏิบัติ พระธรรมวินัย และประกอบศาสนกิจของพระภิกษุ สงฆ์ ตลอดจนเป็นที่บำเพ็ญกุศลต่าง ๆ นอกจากนี้วัดยัง เป็นศูนย์กลาง บริการทางการศึกษาและทางสังคม รวมทั้งเป็นแหล่งส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี วัดทั้ง หลายมีฐานะทางกฎหมาย คือ เป็นนิติบุคคลเท่าเทียม กัน แต่ในทางพระวินัยมีฐานะแตกต่างกัน ดังนั้น ตาม มาตรา 31 แห่ง พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ได้  จำแนกวัดออกเป็น 2 ชนิด คือ สำนักสงฆ์ ...และ...วัดที่ได้ รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
............."สำนักสงฆ์" ..หมายถึงวัดที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งวัด แล้วแต่ยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา รวมถึงวัดที่ ได้รับพระบรมราชานุญาต ให้สร้างขึ้นตามความใน มาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองสงฆ์ ร.ศ. 121 และวัด ที่สร้างขึ้นก่อน ร.ศ. 121 (พ.ศ. 2445) ซึ่งยังไม่ได้ รับพระราชทานวิสุงคามสีมาด้วย นับว่าเป็นวัดที่สมบูรณ์ ทางกฏหมายแล้ว
............."วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา"...หมายถึง... "อาราม" ตามที่ได้เคยบัญญัติไว้ในมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองสงฆ์ ร.ศ. 121 เป็นวัด ที่เลื่อนฐานะมาจากสำนักสงฆ์ โดยได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา เพื่อประโยชน์ แก่สังฆกรรมตามพระธรรม วินัยสำหรับพระสงฆ์ นับว่าเป็นวัดที่สมบูรณ์ด้วยฐานะทั้ง ทางกฏหมายและทางพระธรรมวินัย ทุกประการ
............"พระอารามหลวง"...หมายถึง วัดที่พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี สมเด็จพระยุพราช ทรงสร้างและปฏิสังขรณ์ เป็นการส่วน พระองค์ พระราชทานเพื่อเป็นเกียรติยศแก่ผู้ต่ำศักดิ์ลงมา หรือ แก่วัดเอง มีอยู่จำนวนหนึ่งที่พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชบริพารผู้ใหญ่ ทรงสร้างขึ้น หรือ ทรงโปรดให้ปฏิสังขรณ์และสร้างขึ้นน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระอารามหลวง รวมทั้งวัดที่ประชาชนสร้าง หรือ ปฏิสังขรณ์และทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวงด้วย
   
..พระอารามหลวงที่สำคัญ..
   
.......วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม..
.......ตั้งอยู่ริมถนนสนามไชยและถนนมหาราช ติดกับพระบรมมหาราชวัง
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

......เปิดให้เข้าชมทุกวัน ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
ชาวต่างชาติจะต้องซื้อบัตรเข้าชมคนละ ๒๐ บาท
สำหรับนักท่องเที่ยวต้องแต่งกายสุภาพ สุภาพสตรีห้ามสวมกางเกงขาสั้นเหนือเข่าเข้าไปเที่ยวชม

.......สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร.0-๒๒๒๒-๗๘๓๑, ๒๒๕-๙๕๙๕, ๒๒๑-๑๓๗๕, ๒๒๑-๙๔๔๙ โทรสาร 0-๒๒๒๒-๙๗๗๙, ๒๒๑-๔๘๔๓

ความสำคัญ :
พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ๑ ใน ๖ ของไทย และเป็น วัดประจำรัชกาลที่ ๑
.......วัดอรุณราชวรารามราชมหาวรวิหาร..
......วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เลขที่ ๓๔ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ความสำคัญ :
พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ๑ ใน ๖ ของไทย และวัดประจำรัชกาลที่ ๒
.......วัดราชโอรสาราม..
......วัดราชโอรสาราม ถนนเอกชัย แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพ 10150
ความสำคัญ :
พระอารามหลวง ชั้นเอก วัดประจำรัชกาลที่ ๓
.......วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม..
......วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม ถนนสราญรมย์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ความสำคัญ :
พระอารามหลวง ชั้นเอก วัดประจำรัชกาลที่ ๔
.......วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม..
......วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ..69 ถนนนครปฐม แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ความสำคัญ :
พระอารามหลวง ชั้นเอก วัดประจำรัชกาลที่ ๕
.......วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม..
...... วัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ความสำคัญ :
พระอารามหลวง ชั้นเอก วัดประจำรัชกาลที่ ๖ และที่ตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์ "มหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.)"
.......วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม..
......วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม ถนนเฟื่องนคร แขวงวัดราชบพิตร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ความสำคัญ :
พระอารามหลวง ชั้นเอก วัดประจำรัชกาลที่ ๗
.......วัดสุทัศเทพวราราม..
......วัดสุทัศนเทพวราราม แขวงราชบพิตร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ความสำคัญ :
พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ๑ ใน ๖ ของไทย และวัดประจำรัชกาลที่ ๘
.......วัดพระราม๙ กาญจนาภิเษก ..
......วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙๙ ซอยพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ๑๙ ถนนพระราม ๙ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ความสำคัญ :
พระอารามหลวง และวัดประจำรัชกาลที่ ๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถานที่สำคัญทางศาสนาความเห็น (0)