สนด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผ้เรียนเป็นสำคัญ

และ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน