supin

สนด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผ้เรียนเป็นสำคัญ

และ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลกความเห็น (0)