เป็นการพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงระบบ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างการพัฒนาของโรงเรียนเครือข่ายและนักจัดการเรียนรู้