ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2549 เวลา 13.00-16.30 น. ทางฝ่ายประกันคุณภาพประจำสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้จัดให้มีการอบรม Blog ให้กับบุคลากร เพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงานและหน่วยงานอื่นๆ ทั้งนี้ข้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งที่เข้าอบรม โดยได้รับความรู้จากท่านวิทยากรที่มากด้วยความรู้จากศูนย์บริการวิชาการ คือ คุณธวัช รัตนมาตรี และคุณประภาพรณ์ ขันชัย มาให้ความรู้ ข้าพเจ้าจะได้นำเอาความรู้นี้ไปถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่นต่อไป