เกณฑ์มาตรฐานการคำนวณบุคลากร(สายผู้สอน) ของแผนฯ 7(2535-2539)
ที่ใช้กับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐต่างๆในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในปี 2535-3539
กับเกณฑ์ในแผนฯ 8(2540-2544)  ที่ใช้กับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐต่างๆในสังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัยในปี 2540-3544 นั้นมีความเปลี่ยนแปลงหรือต่างกันอย่างไร.....
       เกณฑ์มาตรฐานในแผนฯ 8(2540-2544) มีความเปลี่ยนแปลงไปจากเกณฑ์
มาตรฐานในแผนฯ 7(2535-2539) ดังนี้

(1)  มีการเปลี่ยนแปลงในชื่อ สาขาวิชา ดังนี้

               ชื่อในแผนฯ 7                                  ชื่อในแผนฯ 8
1.มนุษยศาสตร์ ศาสนา และปรัชญา      1.มนุษยศาสตร์ ศาสนา และเทววิทยา
2.พาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ          2.การบริหารพาณิชยการและธุรกิจ
3.การสื่อสารมวลชนและวารสารศาสตร์  3.การสื่อสารมวลชนและการเอกสาร
4.การค้าบริการ                                4.ธุรกิจบริการ
5.คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์            5.คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
6.วิทยาศาสตร์สุขภาพ                        6.แพทยศาสตร์และวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
                                                        สุขภาพ
7.สถาปัตยกรรมศาสตร์ และผังเมือง       7.สถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง
8.การค้า  ช่างฝีมือ และอุตสาหกรรม       8. การอาชีวะ หัตถกรรมและอุตสาหกรรม
9.การขนส่งและคมนาคม                      9.การขนส่งและการคมนาคม
10.เกษตรศาสตร์  ป่าไม้และประมง        10.เกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และประมง

(2)มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การคำนวณสัดส่วนอาจารย์:นักศึกษาเต็มเวลา(FTES) 
ดังนี้
       สาขาวิชา            เกณฑ์ในแผนฯ 7          เกณฑ์ในแผนฯ 8
ระดับปริญญาตรี
1.สถาปัตยกรรมศาสตร์         1 : 10                             1 : 4
2.สัตวแพทยศาสตร์*            1 : 10                            1 : 3.5
หมายเหตุ :  สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ถ้าพิจารณาจากการจัดกลุ่มสาขา
วิชาของ ISCED แล้วจัดว่าอยู่กลุ่ม เกษตรศาสตร์

สาขาวิชา                    เกณฑ์ในแผนฯ 7          เกณฑ์ในแผนฯ 8
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี
1.สังคมศาสตร์                       1 : 5                            1 : 10


(3)  มีการเพิ่มจำนวนสาขาวิชาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี จาก 2 กลุ่ม/สาขา
เป็น 3 กลุ่ม/สาขา  ดังนี้

   กลุ่ม/สาขาในแผนฯ 7              กลุ่ม/สาขาในแผนฯ 8           
1.สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์      1.สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  
และเทคโนโลยี                         2. กลุ่มแพทยศาสตร์                                     
2.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         3. แพทยศาสตร์และวิชาที่เกี่ยวข้อง
                                                   กับสุขภาพ