เรียนอะไรในวิชาทันโลก ทันเหตุการณ์

ทัน โ ล ก ทั น เ ห ตุ ก า ร ณ์

                                                        

          สรุปแนวการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

         ชื่อวิชา  ทันโลก ทันเหตุการณ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   ผู้สอน ครูจีรวรรณ  สิทธีอมร

  จำนวน  0.5  หน่วยกิต  จำนวนชั่วโมง/ภาค20  ชั่วโมง  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2549 

             ........................................................................     

             1.  สาระช่วงชั้นที่ 4              สาระเพิ่มเติม

             2.  มาตรฐานช่วงชั้นข้อที่       ส 4.2

             3.  คำอธิบายรายวิชา 

                ศึกษาภูมิหลังทางประวัติศาสตร์  สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ  ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม   สภาพการณ์ก่อนและหลังสงครามกลางเมือง  วัฒนธรรมทางการเมือง  ระบบการเมืองการปกครอง การดำเนินนโยบายต่างประเทศ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ของประเทศมหาอำนาจอเมริกากับประเทศในยุโรปและเอเชีย  เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการวิเคราะห์ปัญหาของโลกยุคปัจจุบันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาอำนาจอเมริกาได้
               ศึกษาและวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญทางการเมืองที่เกิดขึ้นในสังคมโลกปัจจุบัน  ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ของมนุษยชาติในภูมิภาคต่าง ๆ  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรอบรู้และเข้าใจในพัฒนาการของมนุษยชาติในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกในมิติของเวลาและความต่อเนื่องได้

            4.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

                 4.1  รู้และเข้าใจภูมิหลังทางประวัติศาสตร์  สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ  ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม  สภาพการณ์ก่อนและหลังสงครามกลางเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาได้  ( ส 4.2 )
                 4.2  รู้และเข้าใจวัฒนธรรมทางการเมือง  ระบบการเมืองการปกครอง การดำเนินนโยบายต่างประเทศ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างประเทศของประเทศมหาอำนาจอเมริกากับประเทศในยุโรปและเอเชียได้   ( ส 4.2 )
                 4.3  อธิบายและวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆของโลก ที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง ของมนุษยชาติต่าง ๆ ของโลกได้  ( ส 4.2 )

           5.  การวัดผลและประเมินผล

                 5.1  อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาค/ปลายภาค  80:20 
                 5.2  คะแนนการประเมินผล  คะแนนเต็ม  100 คะแนน  แยกเป็น

 • คะแนนระหว่างภาคก่อนสอบกลางภาค       35        คะแนน
 • คะแนนระหว่างภาคหลังสอบกลางภาค       35        คะแนน
 • คะแนนสอบกลางภาค                            10        คะแนน
 • คะแนนสอบปลายภาค                            20        คะแนน  

                 5.3  วิธีการวัด

 •  แบบทดสอบปรนัย/อัตนัย
 •  รายงาน/นำเสนอผลงาน (งานกลุ่ม )
 • ประเมินสภาพจริง  สังเกตุจาก ความสนใจ/ความตั้งใจ/ความขยัน/ความรับผิดชอบ  ฯลฯ
     
  6.  กำหนดการสอนหน่วยการเรียนรู้
  ชั่วโมงที่ 1      การปฐมนิเทศ/วิธีการเรียน/ทดสอบก่อนเรียน
  ชั่วโมงที่ 2      มหาอำนาจอเมริกา/ทันโลกทันเหตุการณ์
  ชั่วโมงที่ 3      สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์,เศรษฐกิจ,สังคม ของอเมริกา/ทันโลกฯ
  ชั่วโมงที่ 4 -5  สหรัฐอเมริกาก่อนสงครามกลางเมือง/ทันโลกฯ
  ชั่วโมงที่ 6      สหรัฐอเมริกาหลังสงครามกลางเมือง/ทันโลกฯ
  ชั่วโมงที่ 7      ทดสอบเก็บคะแนน
  ชั่วโมงที่ 8      สหรัฐอเมริกาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2/ทันโลก ฯ
  ชั่วโมงที่ 9      วัฒนธรรมทางการเมืองของสหรัฐอเมริกา/ทันโลก ฯ
  ชั่วโมงที่ 10    สอบกลางภาคเรียนที่  1
  ชั่วโมงที่  11   นโยบายต่างประเทศของอเมริกา / ทันโลกฯ
  ชั่วโมงที่  12-13 สหรัฐอเมริกากับประเทศร่วมค่ายในเอเซียแปซิฟิก/ ทันโลก ฯ
  ชั่วโมงที่  14-15 ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับประเทศร่วมค่าย /ทันโลก ฯ
  ชั่วโมงที่  16- 17 องค์การระหว่างประเทศ
  ชั่วโมงที่  18 -19 เหตุการณ์การเมืองโลกปัจจุบัน/ทบทวน/ติดตามงาน 
  ชั่วโมงที่  20       ทดสอบปลายภาค

  7.  แหล่งเรียนรู้
       7.1    http://gotoknow.org/jerawan
       7.2    หนังสือพิมพ์  วารสารทางการเมือง  ฯลฯ
       7.3    ข่าวจาก ไอทีวี  ช่อง 9,ช่อง 11    

                                        ............................................
                                   ใบสั่งงาน  วิชาทันโลก  ทันเหตุการณ์  ส 40215
   
  คำชี้แจง   ให้นักเรียนศึกษา และปฏิบัติตามคำสั่ง
    
 • นักเรียนทุกคนต้องทำงานดังต่อไปนี้ควบคู่กับการเรียนรู้วิชาทันโลก  ทันเหตุการณ์ 
 • ลักษณะงาน/ชื่องาน       งานนำเสนอผลงาน
 • กติกา               ทำเป็นคู่  โดยจับคู่กันคิด  และช่วยกันทำ    มีคะแนน 30  คะแนน  
 • ชื่องาน             เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนี้

                        1.  นำเสนอและวิเคราะห์ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน    หรือ
                        2.  นำเสนอข่าวสารความรู้เกี่ยวเหตุการณ์สำคัญ ต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตและปัจจุบัน ที่ส่งผลต่อสังคมโลก หรือ
                        3.  เล่าเรื่องประวัติและผลงานที่ดีเด่นของบุคคลสำคัญของโลกที่เกี่ยวข้องกับมหาอำนาจอเมริกา
 • วิธีดำเนินการ
                     ขั้นเตรียมการ/นำเสนอ
                         1.  จับคู่ที่ถูกใจเลือกกันเอง  2 คน (ไม่เกินนี้ห้ามต่อรอง )  
                         2.  คุยกัน 2 คน หาข้อสรุปถึงงานที่จะนำเสนอ  เลือกหัวข้องานที่คู่ตนเองสนใจ  แบ่งหน้าที่กันหาข้อมูล  หาข้อสรุป
                         3.  กรอกแบบการนำเสนอ  พร้อมกำหนดการนัดหมายการนำเสนอ  ส่งครู
  ภายในเดือนมิถุนายน
                         4.  เริ่มดำเนินการนำเสนอตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายน
 • การประเมินผล  เป็นไปตามเกณฑ์  20  คะแนน  แบ่งดังนี้
        
                         1.  เนื้อหาสาระ       10   คะแนน    พิจารณาจากปริมาณของงาน   ความน่าสนใจ  ความถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์
                         2.  วิธีการนำเสนอ    7  คะแนน   พิจารณาจากวิธีการที่น่าสนใจ ในรูปแบบที่แตกต่างจากเดิม   มีการเตรียมการที่ดี  นำเสนอแล้วผู้ฟังสนใจ มีการสรุปความสำคัญของเรื่องที่นำเสนอ            
                        3. ความรับผิดชอบ    3  คะแนน  พิจารณาจากการตรงต่อเวลา  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน jerawan sitteeamornความเห็น (3)

ทราบแล้วครับ
นางสาว จุฑาพร ทองเศรษฐ์
IP: xxx.120.70.193
เขียนเมื่อ 

รูปอาจารย์น่ารักจังเลย วิชาของอาจารย์สนุกดีนะคะ พี่ชมัยพร(พี่สาวหนูเองค่ะ) ฝากคิดถึงอาจารย์ด้วยนะคะ

นางสาวกนกวรรณ กลิ่นเสาวคนธ์
IP: xxx.47.205.230
เขียนเมื่อ 

ดีคะชอบบทความนี้มาก บทความนี้ช่วยดิฉันได้เยอะมาก

ตอนนี้ดิฉันกำลังเรียนเรื่องการเมืองพอดี

เป็นกำลังใจให้คะ