การแข่งขันโต้วาที

กิจกรรมบ่งชี้...

ภาษากับการพัฒนาความคิด..ที่ชัดเจน

     เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ครูพิสูจน์ ในฐานะหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบางลี่วิทยา กับครูรติรัตน์ คุ้มโต ครูในกลุ่มสาระฯภาษาไทย ได้พานักเรียนไปเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรีครั้งที่ ๔ ครั้งนี้เจ้าภาพคือ สพท.สพ.๓ สถานที่จัดงานคือโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม

     การแข่งขันครั้งนี้ตัวแทนที่เข้าแข่งขันจะเป็นโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากแต่ละสพท. ในลำดับที่ ๑-๓ ของกิจกรรมแต่ละประเภท ยกเว้น สพท.เขต ๓ เจ้าภาพ ขอส่งมากกว่า ๓ เพราะยังไม่ได้คัดเลือกตัวแทน ขอใช้งานนี้เป็นการคัดเลือกตัวแทนเพื่อส่งเข้าแข่งขันในระดับ ภาคต่อไป

     ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียนบางลี่วิทยา มีตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน หลายประเภท คือ ขับเสภา ม.ต้น และ ม.ปลาย อัจฉริยภาพทางภาษา ม.ต้น และ ม.ปลาย แต่งกลอนสด ม.ต้น โต้วาที ม.ต้นและ ม.ปลาย

    การประกาศผล เจ้าภาพจะติดประกาศผลที่ป้ายประกาศ เฉพาะที่ ๑-๓ ผลการแข่งขันเท่าที่ทราบ ปรากฏว่า โรงเรียนบางลี่วิทยามีชื่อติดประกาศ คือ ชนะเลิศโต้วาที ระดับ ม.ปลาย รองชนะเลิศระดับม.ต้น และรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในประเภทอัจฉริยภาพทางภาษาในระดับม.ปลาย ส่วนประเภทอื่นยังไม่ทราบผลชัดเจน

     กิจกรรมการแข่งขันที่น่าสนใจคือการแข่งขันโต้วาที ที่ว่าน่าสนใจคือเด็กๆผู้เข้าแข่งขัน ต้องคิดกันสดๆ จับฉลากกันว่าใครจะเป็นฝ่ายเสนอฝ่ายค้าน แล้วให้เวลา ๕ นาทีคิดหาเหตุผล หรือข้อสนับสนุน มาโต้แย้งกัน แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาพูด ด้วยสำเนียง สำนวน และลีลาท่าทาง ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา ใช้ปฏิภาณ ไหวพริบ เข้าต่อสู้กัน ภายใต้กฎกติกา มารยาท ของการโต้วาที เด็กๆทุกโรงเรียนโต้กันได้เก่งมาก ในระดับ ม.ต้น มีทีมเข้าแข่งขันมาก ต้องโต้กันแบบแพ้คัดออก หลายรอบ บางทีมก็จับฉลากได้ผ่านไปรอ พบกับทีมที่ ชนะ วันนั้น ทีมม.ต้นโรงเรียนบางลี่วิทยา ซึ่งมีครูรติรัตน์ เป็นผู้ฝึกซ้อม ต้องแข่งถึง ๔ รอบ ชนะ ๓ ครั้ง มาแพ้ครั้งสุดท้าย ในญัตติ ปัญญาดีกว่าทรัพย์ เพราะเป็นฝ่ายค้าน ทรัพย์จึงต้องแพ้ปัญญา ในที่สุด

    ครูพิสูจน์ นั่งฟัง นั่งชมการโต้วาที แล้วนึกถึงบทเรียนที่เคยสอนนักเรียนเรื่องภาษากับการพัฒนาความคิด ว่าความคิดกับภาษาสัมพันธ์กัน เรียกว่าคนเราคิดเป็นภาษา คิดด้วยภาษา การโต้วาทีครั้งนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนทีเดียว

     การสอนโต้วาที...คือการสอนคิดที่ดี...และหลากหลายวิธีคิดทีเดียวครับ