ประเมิน อบต.น่าน (2)

"...โดยมีการส่งเกณฑ์การประเมินไปพร้อม เพื่อความพร้อม แบบฟอร์มหรือเกณฑ์เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วไทย ..."

                   ก่อนไปประเมิน อบต.น่าน นั้น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด แจ้งไปยังสำนักงานท้องถิ่นอำเภอ / กิ่งอำเภอ เพื่อแจ้งให้ อบต.ต่าง ๆ เตรียมรับการประเมิน โดยมีการส่งเกณฑ์การประเมินไปพร้อม  เพื่อความพร้อม  แบบฟอร์มหรือเกณฑ์เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วไทย เพราะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ครูบาอาจารย์มหาวิทยาลัยออกเกณฑ์

                   แบบฟอร์มตามเกณฑ์ แบ่งเป็น 2 ส่วน ๆ แรก จำนวน 60 คะแนน ส่วนที 2 จำนวน 40 คะแนน

                   ส่วนที่ 1  การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ประสิทธิภาพ และ ความคุ้มต่าในเชิงภารกิจขององค์กรปกครอส่วนท้องถิ่น

                    1.1  ความซื่อสัตย์ และ ความโปร่งใส่ในการบริหารราชการ 15 คะแนน

                    1.2  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวกเพื่อประชาชน 10  คะแนน

                    1.3  การให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และ การแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน 10 คะแนน

                    1.4  การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก  10 คะแนน

                     รวมส่วนที่ 1 ทั้งสิ้น 60 คะแนน

                     ส่วนที่ 2ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้  คะแนนทั้งสิ้น 40 คะแนน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รู้จักน่านและชาวน่านความเห็น (0)