แนะนำห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

ห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

       ห้องสมุดกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เริ่มเปิดให้บริการ เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2508 ซึ่งเป็นวันที่กรมบัญชีกลางได้สถาปนาครบกึ่งศตวรรษ มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง เพื่อเป็นสถานที่สำหรับรวบรวมตำรา เอกสาร วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง ห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า และให้บริการทางวิชาการแก่ข้าราชการ  ลูกจ้างของกรมบัญชีกลาง  และบุคคลทั่วไป มีหน้าที่จัดหาและให้บริการ หนังสือทั่วไป สิ่งพิมพ์รัฐบาล งานวิจัย วารสาร หนังสือพิมพ์ ผลงานทางวิชาการของข้าราชการ กรมบัญชีกลาง และสื่อประเภทอื่น ๆ โดยมีเนื้อหาเน้นทางด้านการเงิน การคลัง   การบัญชี การตรวจสอบภายใน และการพัสดุภาครัฐ
       เว็บไซต์ห้องสมุด http://www.cgd.go.th/library

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลางความเห็น (0)