โครงการ“น้องพี่วัดใจ ไร้แอลกอฮอล์” ปีการศึกษา 2549

โครงการรณรงค์สนับสนุนการดำเนินการจัดกิจกรรม

เกณฑ์การรับทุนอุปถัมภ์ “น้องพี่วัดใจ ไร้แอลกอฮอล์” ปีการศึกษา 2549

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดรับโครงการรณรงค์สนับสนุนการดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ “น้องพี่วัดใจ ไร้แอลกอฮอล์” ปีการศึกษา 2549 เพื่อเป็นการรณรงค์ให้สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ร่วมรณรงค์การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ “รักน้องจริง อย่าชวนน้องดื่ม” ซึ่งโครงการกิจกรรมที่ได้จัดขึ้น ต้องเป็นกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเรื่องการปลอดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และบุหรี่ รวมถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในกิจกรรมดังกล่าวและเป็นการรณรงค์ การสื่อสาร การพัฒนาสื่อ หรือการจัดกิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมาย คือนิสิตนักศึกษาของสถาบันการศึกษา อย่างเหมาะสม

ประเภทเปิดรับโครงการ

โดยในปีการศึกษา 2549 สสส.ได้เปิดรับสนับสนุนโครงการ “น้องพี่วัดใจ ไร้แอลกอฮอล์” เป็น 2 ระดับ คือ รับน้องระดับสถาบันการศึกษา และ รับน้องระดับคณะวิชา เพื่อเป็นการขยายกลุ่มเป้าหมายถึงแกนนำนักศึกษา ในการดำเนินกิจกรรมการรับน้องสร้างสรรค์ที่ชัดเจน และตรงกลุ่มเป้าหมายให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งมีแนวทางการสนับสนุนกิจกรรมดังต่อไปนี้

1. แนวทางการสนับสนุนกิจกรรมรับน้อง ระดับสถาบันการศึกษา

รูปแบบรับน้องระดับสถาบันการศึกษา

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สามารถส่งรูปแบบกิจกรรม การรับน้องเชิงสร้างสรรค์ ในปีการศึกษา 2549 เพื่อคัดเลือกรูปแบบการรับน้องสร้างสรรค์ ที่มีความโดดเด่น และสามารถประชาสัมพันธ์รณรงค์เกี่ยวกับการรับน้อง โดยปลอดการมีเครื่องดี่มที่มีแอลกอฮอล์ และบุหรี่ ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดเป็นนโยบายของทางสถาบันในการเป็นสถาบันการศึกษาปลอดเหล้าในที่สุด
ทาง สสส.จะพิจารณาโครงการของสถาบันที่มีรูปแบบกิจกรรมการรับน้องที่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ โดยมีรูปแบบกิจกรรมที่ชัดเจนในการรณรงค์เกี่ยวกับการรับน้องโดยปลอดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และบุหรี่โดยสนับสนุนทุนในการดำเนินกิจกรรมจริงภายใต้งบประมาณ ในวงเงินสนับสนุนไม่เกิน 150,000 บาท

งบประมาณการสนับสนุน

พิจารณาจากความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรม และงบประมาณการใช้จ่ายที่เสนอ
ในวงเงินงบประมาณ ไม่เกิน 150,000 บาท

วิธีการขอรับทุนสนับสนุน

7. ผู้รับทุนคือ นายกองค์การนักศึกษา หรือรองนายกองค์การนักศึกษา ของสถาบันการศึกษานั้นๆ โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หรืออธิการบดี เป็นผู้รับรองการดำเนินกิจกรรม
8. กิจกรรมที่ดำเนินการต้องมีการรณรงค์ให้ปลอดการมีเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในสถาบัน
อาทิ การจัดงาน Freshy day หรือ Freshy night และ ประกวดดาวเดือนของสถาบัน
หรือการแข่งขันกีฬาน้องใหม่
15. มีกิจกรรมการรณรงค์ให้นักศึกษาตระหนักถึงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และบุหรี่
16. สถาบันที่ได้รับทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรม ต้องสำรวจข้อมูลสถานประกอบการที่จำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ รอบสถาบันการศึกษา (ตามแบบสำรวจของทาง สสส.)
17. สถาบันที่ได้รับทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรม ต้องมีพื้นที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ และปลอดเครื่องดื่ม ที่มีแอลกอฮอล์ โดยมีป้ายแสดงบอกพื้นที่ชัดเจน และกำหนดเป็นพื้นที่ถาวร

รางวัลสำหรับสถาบันการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากการประกวด,การประเมินผล

สถาบันการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากการประกวด และการประเมินผลจากทาง สสส.จะได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของทางสถาบัน เพื่อใช้ในการดำเนินงานการจัดรณรงค์กิจกรรมสถาบันการศึกษาปลอดเหล้า และเป็นสถาบันการศึกษาต้นแบบการดำเนินกิจกรรมรณรงค์เรื่องเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และบุหรี่ โดยจะได้รับทุนการดำเนินกิจกรรม เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับทางสถาบัน
2. แนวทางการสนับสนุนกิจกรรมรับน้อง ระดับคณะ

รูปแบบรับน้องคณะ


คณะทุกสถาบันการศึกษาสามารถส่งรูปแบบกิจกรรมการรับน้องเชิงสร้างสรรค์ ในปีการศึกษา 2549 เพื่อคัดเลือกรูปแบบการรับน้องสร้างสรรค์ ที่มีความโดดเด่น และสามารถประชาสัมพันธ์รณรงค์เกี่ยวกับการรับน้องโดยปลอดการมีเครื่องดี่มที่มีแอลกอฮอล์ และบุหรี่ ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดเป็นนโยบายของทางมหาวิทยาลัยในการเป็นสถาบันการศึกษาปลอดเหล้าในที่สุดทาง สสส.จะพิจารณาโครงการของสถาบันที่มีรูปแบบกิจกรรมการรับน้องที่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ โดยมีรูปแบบกิจกรรมที่ชัดเจน
ในการรณรงค์เกี่ยวกับการรับน้องโดยปลอดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และบุหรี่

งบประมาณการสนับสนุน

พิจารณาจากความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรม และงบประมาณการใช้จ่ายที่เสนอ ในวงเงินงบประมาณ ไม่เกิน 50,000 บาท

วิธีการขอรับทุนสนับสนุน

2. ผู้รับทุนคือ ประธานคณะ หรือนักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ
และมีคณบดี เป็นผู้รับรองการดำเนินกิจกรรม
6. กิจกรรมที่ดำเนินการต้องมีการรณรงค์ให้ปลอดการมีเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในสถาบัน อาทิ การจัดกิจกรรมรับน้องคณะ , การจัดกิจกรรมประชุมเชียร์ หรือ ประกวดดาวเดือนคณะกีฬาภายในคณะ หรือกีฬาระหว่างคณะ
10. มีกิจกรรมการรณรงค์ให้นักศึกษาตระหนักถึงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และบุหรี่
11. คณะวิชาที่ได้รับทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรม ต้องมีพื้นที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ และปลอดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยมีป้ายแสดงบอกพื้นที่ชัดเจน และกำหนดเป็นพื้นที่ถาวร

ระยะเวลาการส่งโครงการ

รอบที่ 1

ส่งโครงการภายใน บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2549
ทราบผลภายใน 10 กรกฎาคม 2549
ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม 31 สิงหาคม 2549
รอบที่ 2
ส่งโครงการภายใน 15 – 31 กรกฎาคม 2549
ทราบผลภายใน 15 สิงหาคม 2549
ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม ภาคการศึกษา แรก

สื่อสนับสนุน

ทุกสถาบันการศึกษา และคณะวิชา ที่ส่งโครงการขอสนับสนุนกิจกรรม จะได้รับสื่อการรณรงค์และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทุกคณะวิชา ตามที่ สสส.เห็นสมควร โดยสื่อที่สสส.ให้การสนับสนุนมีดังนี้

คู่มือการรับน้อง , เพลงรณรงค์รับน้อง , โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ , ป้ายแบนเนอร์ , ผ้าพันคอ ,เสื้อยืด, เข็มกลัด , ป้ายชื่อ , ธงราว , Tattoo , สื่อวีดีทัศน์ , น้ำดื่ม สสส. ,หนังสือสร้างสุข

เอกสารประกอบการพิจารณาโครงการ


ประเภทโครงการรับน้อง มหาวิทยาลัย

- เอกสารนำเสนอโครงการต่อ สสส. จำนวน 10 ชุด
- หนังสือรับรองจากอธิการบดี หรือรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ตามแบบรับรองการดำเนินกิจกรรม จำนวน 1 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา ผู้ที่รับทุนจาก สสส.
คือ นายกองค์การนักศึกษา หรือ รองนายกองค์การนักศึกษาเท่านั้น
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
- สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร
ระบุชื่อ “องค์การนิสิต/นักศึกษา สถาบัน………” จำนวน 1 ชุด

ประเภทโครงการรับน้อง คณะวิชา

- เอกสารนำเสนอโครงการต่อ สสส. จำนวน 10 ชุด
- หนังสือรับรองจากคณบดีที่สังกัด
ตามแบบรับรองการดำเนินกิจกรรม จำนวน 1 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา ผู้ที่รับทุนจาก สสส.
คือ ประธานคณะ หรือน.ศ.ที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 1 ชุด
- สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร
ระบุชื่อ “คณะ……… สถาบัน………” จำนวน 1 ชุด

สถานที่ติดต่อ


ที่อยู่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
979/116-120 ชั้น 34 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2298-0500
โทรสาร 0-2298-0499 หรือ 0-2298-0501

>>ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำที่นี่<<


ี่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชนความเห็น (0)