"ยุงกัดทำให้ติดเชื้อเอชไอวีไหม?"

     "เข็มตำทำให้ติดเชื้อเอชไอวีไหม?"

          "ถ้ามีเพศสัมพันธ์แล้วหลั่งข้างนอก จะติดเอดส์ไหม?"

หลายคนคงเคยได้ยินคำถามเหล่านี้มาบ้าง และคงเกิดคำถามว่า "แล้วเราจะประเมินได้อย่างไรว่าพฤติกรรมใดที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี"...4P เป็นแนวทางหนึ่งในการประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีโดยพิจารณาจากพฤติกรรมของแต่ละบุคคล ซึ่งเราจะแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับ คือ ไม่เสี่ยง เสี่ยงน้อย เสี่ยงปานกลาง และเสี่ยงสูง

แล้ว 4P คืออะไรล่ะ

4P ในที่นี้คือ 4 Principles of Transmission เป็นหลัก 4 ประการของการติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งประกอบด้วย...

1.ทางออกของเชื้อเอชไอวี (Exit)

     เชื้อไวรัสเอชไอวีต้องออกมาจากร่างกายของผู้ติดเชื้อโดยปะปนอยู่ในสารคัดหลั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ทางเลือด น้ำอสุจิ น้ำหล่อลื่นจากช่องคลอด น้ำนมมารดา ซึ่งเป็นสารคัดหลั่งที่มีปริมาณเชื้อมากสามารถส่งต่อการติดเชื้อเอชไอวีได้  แต่น้ำลาย น้ำตา น้ำมูก อุจจาระ ปัสสาวะ สะเก็ดแผลผิวหนัง จะเป็นสารคัดหลั่งที่มีปริมาณเชื้อน้อยไม่สามารถส่งต่อการติดเชื้อเอชไอวีได้

2.การมีชีวิตรอดของเชื้อเอชไอวี (Servive)

     เชื้อเอชไอวีต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ (ปกติแล้วสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดของเชื้อเอชไอวี คือ ในร่างกายมนุษย์)

3.ทางเข้าของเชื้อเอชไอวี (Enter)

     เชื้อเอชไอวีสามารถเข้าสู่ร่างกายและกระแสเลือดของอีกบุคคลหนึ่งได้โดยผ่านช่องทางเปิดต่างๆ เช่น  ช่องคลอด ทวารหนัก บาดแผลเปิด

4.ปริมาณที่เพียงพอของเชื้อเอชไอวี (Sufficient)

     เชื้อเอชไอวีที่เข้าสู่กระแสเลือดต้องมีปริมาณเพียงพอที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อได้

ตัวอย่างการใช้หลัก4Pมาประเมิน: ยุงกัด

1.ทางออกของเชื้อเอชไอวี คือเลือดของคนที่ถูกยุงกัด

2.การมีชีวิตรอดของเชื้อเอชไอวี  ปกติในกระเพาะของยุงจะมีกรดที่จะย่อยเม็ดเลือด สภาพดังกล่าวจึงไม่เหมาะต่อการมีชีวิตรอดของเชื้อเอชไอวี

3.ทางเข้าของเชื้อเอชไอวี  เมื่อยุงไปกัดหรือสูบเลือดจากอีกคนหนึ่ง

4.ปริมาณที่เพียงพอของเชื้อเอชไอวี กรณีนี้หลายคนคิดว่าอาจจะมีเลือดติดอยู่ปลายปากของยุง แต่ถ้าดูที่ปริมาณจะเห็นว่าไม่เพียงพอที่จะก่อให้เกิดการติดเชื้อได้

ดังนั้น เมื่อพิจารณาหลักทั้ง 4 ข้อแล้วจะเห็นว่า ยุงกัดไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี  ("o)