ปลาทูว่ายฝ่ากระแสน้ำ(วน?)

การสัมมนานอกจากจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักวิจัย คุณอำนวยและคุณกิจในต่างพื้นที่กันแล้ว ยังมีการแลกเปลี่ยนกับคนหน้างานที่หน้าบ้านของครูชบ ยอดแก้วคือในตำบลน้ำขาวด้วย ที่สำคัญคือจะพูดคุยถึงแนวทางในการขับเคลื่อนปลาทูให้ว่ายฝ่ากระแสน้ำไปถึงเป้าหมายอย่างไรด้วย

ช่วงนี้หน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชนกำลังจัดทำเอกสารประกอบการสัมมนางานมหกรรมจัดการความรู้เรื่อง"สถาบันการเงินเพื่อสวัสดิการชุมชน" ในวันที่30มิ.ย.-2ก.ค.ที่สงขลา
เอกสารหลายส่วนรวบรวมจากภาคีที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ เช่น
1)เอกสาร"นโยบายและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสังคม" รวบรวมโดยส่วนวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เป็นเอกสารประกอบการสัมมนา"สวัสดิการชุมชนแก้จนอย่างยั่งยืน"วันที่2-4กันยายน2547
2)งานของกระทรวงการคลังที่มีหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญคือพี่สุวัฒนา ศรีภิรมย์ในฐานะข้าราชการคนเล็กๆซึ่งได้ศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอกับผู้บริหารและฝ่ายการเมืองเรื่องระบบการออมเพื่อการชราภาพ(บำเหน็จบำนาญ)สำหรับแรงงานนอกระบบซึ่งสอดคล้องกับงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลของสำนักงานประกันสังคมเพื่อขยายความคุ้มครองการประกันครอบคลุมแรงงานนอกระบบ
3)แผนแม่บทการเงินระดับฐานราก ของกระทรวงการคลัง
และอีกหลายๆเรื่อง
หน่วยได้สร้างแบบจำลองปลาทูว่ายฝ่ากระแสน้ำ โดยให้ปลาทูหมายถึงขบวนองค์กรการเงินชุมชนรูปแบบต่างๆซึ่งรวมกันกว่าแสนกลุ่ม(แน่นอนว่าอันดับ1คือกองทุนหมู่บ้านซึ่งยึดครองพื้นที่กว่า70%)
กระแสน้ำ เป็นระบบแวดล้อมภายนอกที่ปลาทูต้องว่ายฝ่าไปสู่เป้าหมาย ประกอบด้วย 1)นโยบายและกฏหมาย ที่เกี่ยวข้อง 2)กลไกสนับสนุนจากนโยบายและกฏหมายที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ 3)กระแสการพัฒนา 4)สภาพชุมชน
การจัดการความรู้ต้องทำทั้งภายในองค์กรคือตัวปลาทูและกับระบบแวดล้อมภายนอก

การสัมมนานอกจากจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักวิจัย คุณอำนวยและคุณกิจในต่างพื้นที่กันแล้ว ยังมีการแลกเปลี่ยนกับคนหน้างานที่หน้าบ้านของครูชบ ยอดแก้วคือในตำบลน้ำขาวด้วย
ที่สำคัญคือจะพูดคุยถึงแนวทางในการขับเคลื่อนปลาทูให้ว่ายฝ่ากระแสน้ำไปถึง         เป้าหมายอย่างไรด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)